You are here

DRUPAL 7.x

Versioni 7.x i DRUPAL

laurenti's picture

Logs nga SVN pootle - ndryshime-201010091049

Index: drupal-6--1-1/modules-translation.po
===================================================================
--- drupal-6--1-1/modules-translation.po (revision 759)
+++ drupal-6--1-1/modules-translation.po (working copy)
@@ -53,8 +53,8 @@
"Project-Id-Version: general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-08 23:57+0200\n"
-"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 03:41+0200\n"
+"Last-Translator: bibiki \n"

laurenti's picture

Logs nga SVN pootle - ndryshime-201010090211

Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-path.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-path.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-path.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-path\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-12 17:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:51+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"

laurenti's picture

Rregullat bazë për përkthimet në shqip

Në këtë faqe do të jepen disa këshilla të thjeshta për të gjithë përkthyesit, në menyrë që të krijohen përkthime koerente.

Rregulla e parë e që duhet respektuar gjithmonë është: mos mbishkruaj punën e një përkthyesi tjetër, nëse nuk dëshiron që puna juaj të mos mbishkruhet; është praktikë e mirë shtimi i versionit tuaj të përkthimeve si një propozim për përkthimin ekzistues!

Subscribe to RSS - DRUPAL 7.x