You are here

Rregullat bazë për përkthimet në shqip

laurenti's picture

Në këtë faqe do të jepen disa këshilla të thjeshta për të gjithë përkthyesit, në menyrë që të krijohen përkthime koerente.

Rregulla e parë e që duhet respektuar gjithmonë është: mos mbishkruaj punën e një përkthyesi tjetër, nëse nuk dëshiron që puna juaj të mos mbishkruhet; është praktikë e mirë shtimi i versionit tuaj të përkthimeve si një propozim për përkthimin ekzistues!

Është i mirëpritur çdo diskutim në lidhje me përkthime të reja të mundshme, interpretime apo mënyra dhe metodollogji përkthimi. Diskutimet mund të ndiqen në faqen e Forumit kushtuar përkthimeve të DRUPAL.