You are here

Quota

AlbLinux's picture
apt-get install quota quotatool

Tek dritarja e dialogut të instalimit përgjigju: -> Jo

Ndryshojmë /etc/fstab (shtojmë usrquota, grpquota tek particioni me pikë montimi /):

# /etc/fstab: static file system information.
## <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/sda1       /               ext3    defaults,errors=remount-ro,usrquota,grpquota 0       1
/dev/sda5       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   iso9660 ro,user,noauto  0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0

Mbasi të kemi ruajtur ndryshimet, ekzekutojmë:

touch /quota.user /quota.group
chmod 600 /quota.*
mount -o remount /
quotacheck -avugm
quotaon -avug