You are here

Konfigurimi i rrjetit

AlbLinux's picture

Meqenëse Instaluesi i Debian Srage ka konfiguruar sistemin tonë në menyrë që të marrë konfigurimet e rrjetit via DHCP, tani duhet të ndryshojmë këto konfigurime, mbasi një server duhet të ketë një adresë statike IP.

Për këtë qëllim, ndryshojmë /etc/network/interfaces dhe e rregullojmë sipas nevojës.
Në shembullin tonë do të përdorim adresën IP 192.168.1.10:
Nga...:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Në...

# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

Mbas kryerjes dhe ruajtjes së ndryshimeve, rinisim rrjetin:

/etc/init.d/networking restart

Ndryshojmë /etc/resolv.conf duke shtuar disa servera emrash (unë po shkruaj ata që përdor në Itali):

search server
nameserver  85.37.17.49
nameserver  85.38.28.91
nameserver  151.99.125.1

Ndryshojmë /etc/hosts dhe shtojmë adresën e re IP:

127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost       server1
192.168.1.10    server1.shembull.org    server1
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodesff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Sistemojmë emrin e host:

echo server1.shembull.org > /etc/hostname/bin/hostname -F /etc/hostname