You are here

Disa Modulë Perl

AlbLinux's picture

Nëse do të na duhet të instalojmë SpamAssassin, duhet të instalojmë disa modulë shtesë Perl:

apt-get install libdb-file-lock-perl libdigest-hmac-perl libnet-dns-perl libhtml-parser-perl

Mund të përdorim edhe Shell e Perl për të instaluar modulët:

perl -MCPAN -e shell

Mbas konfigurimit (që mund të kryhet edhe automatikisht nga sistemi) fillojmë instalimin në shell:

install HTML::Parser
install DB_File
install Net::DNS

(kur kërkohet aktivimi i testeve, zgjidh 'no')

q

(për të dalë nga shell)
Instalimi me sukses i një moduli jep si rezultat diçka të ngjashme me:
/usr/bin/make install -- OK