You are here

GPLv3

AlbLinux's picture

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Kopja e parë për diskutim e Versionit 3, lëshuar në datën 16 Janar 2006.(përkthim i kryer në datën 20 Shkurt 2006, për www.alblinux.org).
Kjo është një kopje, jo një version i publikuar i GNU General Public License.(pra nuk është përfundimtar dhe sidoqoftë, teksti i vetëm që ka aktualisht vlerë juridike është teksti orgjinal në anglisht i GPL v2 o i mëvonshëm)

Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Kushdo mund të kopjojë dhe të shpërndajë kopje të plota të këtij dokumenti të liçencës, por ndalohet ndryshimi.

--- Tekst në pritje të autorizimit nga RMS ---