You are here

Anaconda e Red Hat futet në Debian

AlbLinux's picture

Para pak ditësh babai i Debian, Ian Murdock, ka bërë të njohur dy të reja të rëndësishme që mund të ndihmojnë në kthimin e kësaj shpërndarje linux në më të lehtë në instalim dhe përdorim dhe, si rrjedhim, në gjendje të konkurrojë më me lehtësi me shpërndarjet komerciale në tregun e desktop.

Nga gjiri i shoqërisë së tij Progeny,me anë të së cilës afron zgjidhje të bazuara nëLinux për ndërmarrjet, Murdock dheskuadra e tij e programuesve ka kryer porting n ëdrejtim të Debiantë tool tëinstalimit të Red Hat, Anaconda,dhe janë në punë për të zhvilluar njëversion të APT, programi që në Debian manazhon dhe instalon pakotsoftware, kompatibël me formatin RPM tëkrijuar nga Red Hatdhe adoptuar nga shpërndarje të tjera linux, midis të cilave dhe Mandrake Linux.

Megjithëse variante të ndryshme të Debian, midis të cilave edhe ajo e zhvilluar nga Progeny, kanë propozuar prej kohësh zevëndësues më shumë user friendly të tool tëinstalimit me shkronja (thjesht tekst) të afruar nga shpërndarjaorigjinale,deri më sot asnjë prej tyre ka arritur tëfitojë zemrën dhe besimin ekomunitetit zhvillues të Debiandhe as t ëluante nj ërol të rendësishëm në treg. Porting i Anaconda i afron tashmë mundësinë kujt dëshiron të shpërndajë Debian të krijojë procedura instalimigrafike dhe të automatizuaraduke shfrytëzuar njërin prej tool mëtë thjeshtë dhetë kollauduar që ekzistojnë.

Së bashku me Anaconda komuniteti i zhvilluesve të Progeny ka krijuar një software të quajtur PickAxqë, sipas shpjegimeve të Murdock, lehtëson krijimin e procedurave të instalimit për Debian t ëbazuar tek tool i Red Hat.

Përsa i përket projektit APT, Murdock ka konfermuarbashkpunimin me zhvillues të ndryshëm përrealizimin e një tool tëvetëm që të jetë nëgjendje tëmanazhojë si pakot Debian (.deb)ashtu dhe ato RPM: objektivi final është krijimi i mundësisë që të dyformatet e ndryshëm të mund më së fundi "tëbashkekzistojnë njëri krahas tjetrit".

"Shpresa jonë është - ka shtuar Murdock - që versionidistribution-independent i Anaconda dhe versionidistribution-independent i APT (plus, ndoshta, njëframework konfigurimi distribution-independent) të mund, sëbashku me një LSB mëtë fortë, tëndihmojnë nëunifikimin e mëtejshëm të shpërndarjeve të ndryshmeLinux".

Murdock ka bërë tëditur gjithashtu bllokimin e projekteve për zhvillimin e tool PGI,autoinstall, gnome-tasksel e python-parted si pasojë e faktit që Anaconda afron funksione të ngjashme.