You are here

Përsëri online

AlbLinux's picture

Ju njoftojmë me gëzim që siti është përsëri online! Siç e shikoni nuk kemi ndërruar vetëm emrin, tashmë AlbLinux, por edhe serverin. Shpresojmë që problemet me ngadalsinë e navigimit nëpër sit tashmë do ti takojnë të shkuarës. Së shpejti do të kemi edhe të reja të tjera...