You are here

GNOME Roadmap

laurenti's picture

Sapo është vënë në dispozicion "GNOME Community Roadmap" , instrumenti që jep mundësinë e njohjes me të rejat dhe ndryshimet që mund të presim nga versionet e ardhshëm të GNOME.

Roadmap venë në dispozicion ka të bëjë me versionin e ardhshëm 2.22 dhe pjesërisht me versionin 2.24 të GNOME.

Për informacione të mëtejshme, vizitoni "The GNOME Roadmap" tek live.gnome.org.