You are here

Drupal 5 release candidate 2

laurenti's picture

Projekti Drupal sapo ka vënë në dispozicion për shkarkim Release Candidate 2 të DRUPAL 5. Ky version mbyll të gjithë problemet kryesorë të ndeshur gjatë testimit të RC1 të DRUPAL-5.
Sa më sipër tregon që jemi shumë afër lëshimit të versionit të ri stabël 5 të CMS Drupal.

Njoftimi i plotë dhe hollësi të tjera mund të lexohen tek adresa http://drupal.org/drupal-5.0-rc2.

Forume: 

Komente

laurenti's picture

Përkthimet në shqip të modulëve për RC2 e DRUPAL 5 mund të ndiqen dhe të shkarkohen tek kjo faqe.