You are here

sources.list

laurenti's picture

Në këtë temë do të vendosen lista me burimet apt të paketave për Debian.
Përditësimi do të kryhet herë mbas here: si gjithmonë, për një burim që vdes, të tjerë lindin :-)

Bashkangjitur, /etc/apt/sources.list aktualisht në përdorim. (kopjoni direkt, ose ruheni thjesht duke i hequr prapashtesën _.txt)

BashkangjiturMadhësia
Plain text icon sources.list_.txt6.12 KB
laurenti's picture

Kush dëshiron të krijojë automatikisht source.list për apt, mjafton të japë komandat (për stable, testing dhe unstable përkatësisht):

apt-get install netselect-apt
netselect-apt stable
netselect-apt testing
netselect-apt unstable

Nëse komanda jepet brenda /etc/apt/, file orgjinal ekzistues sources.list do të riemërtohet (pra nuk humbet...)