You are here

DRUPAL 6.x

laurenti's picture

Duke filluar nga versioni 6 i DRUPAL ka ndryshuar skema e instalimit të file me përkthimet (pozicioni relativ i file të gjuhës).
Që këtej e tutje, çdo modul duhet të përmbajë një kartelë të quajtur translations në të cilën duhet të vendoset file i gjuhës me përkthimet përkatëse.

Le të shohim një rast konkret:

Moduli user: Në brendësi të tij duhet krijuar kartela translations dhe në të shtohet file modules-user.sq.po. Pra struktura e modulit për file e përkthimeve do të jetë: user/translations/modules-user.sq.po
Sikurse mund të shihet edhe vetë emri i file me përkthimet respekton një standard të ri, pra modules-emri_modulit.gjuha.po.

Duhet të shtojmë edhe pak sqarime për modulin system: në këtë modul, përveç file me përkthimet për vetë modulin (modules-system.sq.po) vendosen edhe disa file të rendësishëm për krejt sistemin: general.sq.po, includes.sq.po dhe misc.sq.po.

Sa më sipër për të njohur ndryshimet në strukturë dhe në emërtim të përkthimeve, kush shkarkon përkthimet nga siti zyrtar i Drupal nuk ka nevojë të krijojë directory e nevojshme: një script vendos automatikisht përkthimet në pozicionet e duhura përkatëse.

Gjëndja e përkthimeve në shqip, për versionin 6.x të Drupal, mund të ndiqet tek kjo faqe.

Internet: