You are here

Bug reports

laurenti's picture

Mendoj që dhe kjo temë nuk mund të mungojë në këtë forum.Nëse gjatë përdorimit të programeve në shqip ndeshni me ndonjë mosfunksionim (si shkak i përkthimit në shqip), ndonjë term të përkthyer gabim, gabime drejtshkrimi apo të ngjashme, ky është vendi i duhur ku mund të njoftohen.Duhet të keni kujdes të jepni emrin e programit dhe versionin në përdorim.Mendoj që përkthyesi përgjegjës, do të jetë i "lumtur" të kryejë korrigjimet e duhura.

laurenti's picture

Ju faleminderit Anonim,

raporti do t´i kalojë helios.

laurenti's picture

Anonim, ke mundësi të riprovosh instalimin e sarge?

Provova disa versione dhe nuk arrita të riprodhoj gjendjen ku jeni bllokuar ju: në të gjitha rastet instalimi përfundon me sukses.

Tek

kjo

adresë mund të shihen disa foto të fazës së instalimit (netinst) dhe, megjithëse versioni i d-i është i vjetër, instalimi (i emuluar) kryhet me sukses.