You are here

GNOME 2.14 në Debian SID

laurenti's picture

Duke filluar nga dita e djeshme, pjesa më e madhe e paketave të GNOME 2.14 gjendet në Debian Sid.

Ja file i sources.listapt që jam duke përdorur:

/etc/apt/sources.list

deb file:/opt/cache/apt-build/repository/ apt-build main

####################################################################
# Experimental
####################################################################
deb http://ftp.it.debian.org/debian/ experimental main contrib
deb-src http://ftp.it.debian.org/debian/ experimental main contrib

deb http://debian.fastweb.it/debian/ experimental main non-free
deb-src http://debian.fastweb.it/debian/ experimental main non-free

# GNOME pending packages
deb http://pkg-gnome.alioth.debian.org/debian/ experimental main
deb-src http://pkg-gnome.alioth.debian.org/debian experimental main
####################################################################

####################################################################
# Unstable
####################################################################
deb http://debian.fastweb.it/debian/ unstable main non-free
deb-src http://debian.fastweb.it/debian/ unstable main non-free

deb http://freedom.dicea.unifi.it/ftp/pub/linux/debian/ unstable main
deb-src http://freedom.dicea.unifi.it/ftp/pub/linux/debian/ unstable main

deb http://ftp.bononia.it/debian/ unstable main non-free
deb-src http://ftp.bononia.it/debian/ unstable main non-free

# Cairo
deb http://cairographics.org/packages/debian/ unstable/
deb-src http://cairographics.org/packages/debian/ unstable/

# Cinelerra
deb http://www.kiberpipa.org/~minmax/cinelerra/builds/pentium4/ ./
deb-src http://www.kiberpipa.org/~minmax/cinelerra/builds/sid/ ./

# GDM
#deb http://luca.nipl.net/debian/ ./
deb http://users.tpg.com.au/sigm/debian/ sid main
deb-src http://users.tpg.com.au/sigm/debian/ sid main

# Ekiga
deb http://snapshots.ekiga.net/debian/ sid main
deb http://snapshots.voxgratia.org/debian/ sid main
deb-src http://snapshots.ekiga.net/debian/ sid main
deb-src http://snapshots.voxgratia.org/debian/ sid main

# OpenedHand
deb http://debian.o-hand.com unstable/
deb-src http://debian.o-hand.com unstable/

#Lives
deb http://sentinel.dk/debian/ unstable main
deb-src http://sentinel.dk/debian/ unstable main

#JEdit
deb http://dl.sourceforge.net/sourceforge/jedit ./
deb-src http://dl.sourceforge.net/sourceforge/jedit ./

#JAVA
deb ftp://ftp.tux.org/java/debian/ sid non-free

# Qemu
deb http://emeitner.f2o.org/debian/ ./
deb-src http://emeitner.f2o.org/debian/ ./

#Mentors
deb-src http://mentors.debian.net/debian/ unstable main contrib non-free

#hula
deb http://www.eurobob.eclipse.co.uk/hula/ debs/
deb-src http://www.eurobob.eclipse.co.uk/hula/ debs/

# Scribus
#Debian testing
# debian.scribus.net - Primary repository
deb         http://debian.scribus.net/debian/ unstable main non-free contrib
deb-src     http://debian.scribus.net/debian/ unstable main non-free contrib

# debian.tagancha.org - Backup repository
deb         http://debian.tagancha.org/debian/ unstable main non-free contrib
deb-src     http://debian.tagancha.org/debian/ unstable main non-free contrib

#Audio-video
deb http://www.debian-multimedia.org sid main
deb-src http://www.debian-multimedia.org sid main

# Tavoid
deb http://packages.kirya.net/debian/ unstable main contrib non-free
deb-src http://packages.kirya.net/debian/ unstable main contrib non-free

## RAREWARES REPOSITORY
deb http://www.rarewares.org/debian/packages/unstable ./
#deb-src http://www.rarewares.org/debian/packages/unstable ./

# k9copy
deb http://repos.knio.it/ unstable main contrib non-free
deb-src http://repos.knio.it/ unstable main contrib non-free

# Freepops
deb http://tassi.web.cs.unibo.it/debian/freepops-woody ./
deb-src http://tassi.web.cs.unibo.it/debian/freepops-src ./

# Ebif
deb http://tassi.web.cs.unibo.it/debian/ebiff ./
deb-src http://tassi.web.cs.unibo.it/debian/ebiff ./ 

# OpenNMS
deb http://debian.opennms.org/ debian/opennms unstable

# Ming
deb http://klaus.geekserver.net/debian/ binary/

# Wine
deb http://wine.sourceforge.net/apt/ binary/
deb-src http://wine.sourceforge.net/apt/ source/

# Morphix
deb http://www.morphix.org/debian/ ./

# Oracle express server
deb http://oss.oracle.com/debian/ unstable main non-free

# PHP5 ---
deb http://opensource.creativ-it.net/debian/php5-eaccelerator ./
deb-src http://opensource.creativ-it.net/debian/php5-eaccelerator ./

####################################################################
# Testing
####################################################################
deb http://ftp.bononia.it/debian/ testing main
deb-src http://ftp.bononia.it/debian/ testing main

deb ftp://ftp.it.debian.org/debian/ testing main
deb-src ftp://ftp.it.debian.org/debian/ testing main

deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib

# Ekiga
deb http://snapshots.ekiga.net/debian/ etch main
deb http://snapshots.voxgratia.org/debian/ etch main
deb-src http://snapshots.ekiga.net/debian/ etch main
deb-src http://snapshots.voxgratia.org/debian/ etch main

####################################################################

####################################################################
# Ubuntu
####################################################################
# deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted
# deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted

## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe'
## repository.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
# deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe
# deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe

# deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted

# deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted
# deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted

####################################################################

deb file:/usr/local/debs ./

Ndryshoheni sipas nevojave tuaja...

File të tjerë të konfigurimit të apt janë si në vazhdim:
/etc/apt/apt.conf

APT::Default-Release "unstable";
APT::Authentication::TrustCDROM "true";
APT::Cache-Limit "25165824";
Apt::Get::Purge;
APT::Clean-Installed;
APT::Get::Fix-Broken;
APT::Get::Fix-Missing;
APT::Get::Show-Upgraded "true";
/etc/apt/preferences

Package: *
Pin: release o=apt-build
Pin-Priority: 990

Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages
Pin-Priority: 950

Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing
Pin-Priority: 850

Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable
Pin-Priority: 800

Package: *
Pin: release o=Debian,a=experimental
Pin-Priority: 750

Package: xen
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 700

Mjafton të jepni komandat:

# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get dist-upgrade

Tani, në mungesë të gabimeve gjatë përditësimit, mund të shihni:

Gnome2.14 - Sid