You are here

Logs nga SVN pootle - ndryshime-201010091049

laurenti's picture

Index: drupal-6--1-1/modules-translation.po
===================================================================
--- drupal-6--1-1/modules-translation.po (revision 759)
+++ drupal-6--1-1/modules-translation.po (working copy)
@@ -53,8 +53,8 @@
"Project-Id-Version: general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-08 23:57+0200\n"
-"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 03:41+0200\n"
+"Last-Translator: bibiki \n"
"Language-Team: Albanian \n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -69,7 +69,7 @@

#: modules/translation/translation.pages.inc:43
msgid "@language_name (source)"
-msgstr ""
+msgstr "@language_name (burimi)"

#: modules/translation/translation.pages.inc:50
msgid "add translation"
@@ -132,13 +132,15 @@

#: modules/translation/translation.module:39
msgid "Working with translation-enabled content types:"
-msgstr ""
+msgstr "Duke punuar me lloj të përmbajtjes që ka përkthimin të aktivizuar:"

#: modules/translation/translation.module:40
msgid ""
"Use the Language drop down to select the appropriate language when "
"creating or editing posts."
msgstr ""
+"Përdore listën Gjuhët për të përzgjedhur gjuhën e d uhur kur "
+"krijoni apo ndryshoni postim."

#: modules/translation/translation.module:41
msgid ""
@@ -212,9 +214,8 @@
msgstr "Rregullimet e përkthimeve"

#: modules/translation/translation.module:135
-#, fuzzy
msgid "Flag translations as outdated"
-msgstr "Ruaj përkthimet"
+msgstr "Shenjo përkthimet si të vjetëruar."

#: modules/translation/translation.module:137
msgid ""
@@ -234,6 +235,9 @@
"the source post has changed. Uncheck when the translation is up to date "
"again."
msgstr ""
+"Kur ky opsion është i selektuar, ky përkthim duhet të përditësohet sepse "
+"postimi burimor nuk ka ndryshuar. Largo selektimin kur përkthimi të jet "
+"përditësuar prap."

#: modules/translation/translation.module:86
msgid "translate content"
Index: drupal-6--1-1/modules-trigger.po
===================================================================
--- drupal-6--1-1/modules-trigger.po (revision 759)
+++ drupal-6--1-1/modules-trigger.po (working copy)
@@ -53,8 +53,8 @@
"Project-Id-Version: general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:00+0200\n"
-"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 03:36+0200\n"
+"Last-Translator: bibiki \n"
"Language-Team: Albanian \n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -64,9 +64,8 @@
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: modules/trigger/trigger.admin.inc:74
-#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to unassign the action %title?"
-msgstr "Jeni i sigurt që dëshironi të eleminoni komentin %title?"
+msgstr "Jeni i sigurt se dëshironi të çatribuoni veprimin %title?"

#: modules/trigger/trigger.admin.inc:76
msgid "You can assign it again later if you wish."
@@ -82,7 +81,7 @@

#: modules/trigger/trigger.admin.inc:144
msgid "Trigger: "
-msgstr "Këmbëz: "
+msgstr "Inicues:"

#: modules/trigger/trigger.admin.inc:154
msgid "unassign"
@@ -100,20 +99,22 @@
msgid "No available actions for this trigger."
msgstr "Nuk ka veprime në dispozicion për këtë të këmbëz."

+# Trigger...
#: modules/trigger/trigger.admin.inc:192
msgid "The action you chose is already assigned to that trigger."
-msgstr ""
+msgstr "Verpimi që zgjodhët tashmë i është atribuuar asaj këmbëze."

#: modules/trigger/trigger.admin.inc:218
msgid ""
"You have added an action that changes a the property of a post. A Save post "
"action has been added so that the property change will be saved."
msgstr ""
+"Keni shtuar një veprim që ndryshon një veti të ndonjë postimi. Një veprim "
+"Ruaj për postime është shtuar ashtu që të ruhet ndryshimi i vetisë."

#: modules/trigger/trigger.admin.inc:238
-#, fuzzy
msgid "Operation"
-msgstr "Veprime"
+msgstr "Operacione"

#: modules/trigger/trigger.module:14
msgid ""
@@ -123,6 +124,12 @@
"href=\"@url\">Actions settings page contains a list of existing actions "
"and provides the ability to create and configure additional actions."
msgstr ""
+"Inicuesit janë ngjarje në sistem, si kur përmbajtje e re është shtuar apo "
+"kur ndonjë përdorues identifikohet. Moduli Trigger (Inicuesi) kombinon këta "
+"iniciues me veprime (detyra funksionale), siç është largimi i përmbajtjes "
+"apo dërgimi i ndonjë e-mail-i administratorit. Faqja e "
+"rregullimit të veprimeve
përmbanë një listë të veprimeve ekzistuese dhe "
+"siguron mundësinë që të krijohen dhe konfigurohen veprime shtesë."

#: modules/trigger/trigger.module:17
msgid ""
@@ -130,6 +137,9 @@
"happen. For example, you could promote a post to the front page when a "
"comment is added."
msgstr ""
+"Më poshtë mund të atribuoni veprimet që duhen ekzekutuar kur inicues të "
+"caktuar lidhur me komentet ndodhin. Për shembull, mund të vendosni një "
+"postim në ballinë kur ndonjë koment është shtuar."

#: modules/trigger/trigger.module:19
msgid ""
@@ -137,12 +147,18 @@
"happen. For example, you could send an e-mail to an administrator when a "
"post is created or updated."
msgstr ""
+"Më poshtë mund të atribuoni veprimet që duhen ekzekutuar kur inicues të "
+"caktuar lidhur me përmbajtjen ndodhin. Për shembull, mund t'i dërgoni një "
+"e-mail një administratori kur ndonjë postim është krijuar apo përditësuar."

#: modules/trigger/trigger.module:21
msgid ""
"Below you can assign actions to run during each pass of a cron maintenance task."
msgstr ""
+"Më poshtë mund të atribuoni veprimet që duhen ekzekutuar gjatë secilës herë "
+"të kryerjes së ndonjë detyre të mirëmbajtjes së "
+"kronologjisë
."

#: modules/trigger/trigger.module:23
msgid ""
@@ -150,6 +166,9 @@
"happen. For example, you could send an e-mail to an administrator when a "
"term is deleted."
msgstr ""
+"Më poshtë mund të atribuoni veprimet që duhen ekzekutuar kur inicues të "
+"caktuar lidhur me taksonominë ndodhin. Për shembull, mund t'i dërgoni një "
+"e-mail një administratori kur ndonjë term fshihet."

#: modules/trigger/trigger.module:25
msgid ""
@@ -157,6 +176,9 @@
"happen. For example, you could send an e-mail to an administrator when a "
"user account is deleted."
msgstr ""
+"Më poshtë mund të atribuoni veprimet që duhen ekzekutuar kur inicues të "
+"caktuar lidhur me përdoruesit ndodhin. Për shembull, mund t'i dërgoni një "
+"e-mail një administratori kur ndonjë term fshihet."

#: modules/trigger/trigger.module:27
msgid ""
@@ -164,6 +186,9 @@
"\">actions upon system events, such as when new content is added or when "
"a user logs in."
msgstr ""
+"Moduli Trigger (Inicues) siguron mundësinë që të inicohen veprime me rastin e ngjarjeve në sistem, siç për "
+"shembull kur përmbajtje e re është shtuar apo kur një përdorues të qaset."

#: modules/trigger/trigger.module:28
msgid ""
@@ -173,6 +198,12 @@
"\"contexts\" of events (Comments, Content, Cron, Taxonomy, and Users), but "
"more may be added by additional modules."
msgstr ""
+"Kombinimi i veprimeve dhe inicuesve mund të kryej shumë detyra të dobishme, "
+"si dërgimi i e-mail-ave administratorit nëse ndonjë llogari është fshirë, "
+"apo largimi automatik i komenteve që përmbajnë fjalë të caktuara. Në mënyrë "
+"të paracaktuar, janë pesë \"kontekste\" të ngjarjeve (KOmentet, Përmbajtja, "
+"Proçeset e planifikuara (cron), Taksonomia, dhe Përdoruesit), por më shumë "
+"mund të shtohen përmes moduleve shtesë."

#: modules/trigger/trigger.module:29
msgid ""
@@ -184,17 +215,16 @@

#: modules/trigger/trigger.module:39
msgid "Triggers"
-msgstr ""
+msgstr "Inicuesit"

#: modules/trigger/trigger.module:40
msgid "Tell Drupal when to execute actions."
-msgstr ""
+msgstr "Tregoji Drupal-it kur të ekzekutoj veprimet."

#: modules/trigger/trigger.module:85
-#, fuzzy
msgid "Cron"
-msgstr "Proçeset e planifikuar"
+msgstr "Proçeset e planifikuar (cron)"

#: modules/trigger/trigger.module:115
msgid "Unassign an action from a trigger."
-msgstr ""
+msgstr "Çatribuo një veprim nga një këmbëz."
Index: drupal-6--1-1/modules-taxonomy.po
===================================================================
--- drupal-6--1-1/modules-taxonomy.po (revision 759)
+++ drupal-6--1-1/modules-taxonomy.po (working copy)
@@ -53,7 +53,7 @@
"Project-Id-Version: general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-09 02:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 03:09+0200\n"
"Last-Translator: bibiki \n"
"Language-Team: Albanian \n"
"Language: sq\n"
@@ -159,10 +159,10 @@
msgid "No terms available."
msgstr "Asnjë term në dispozicion."

+# Assuming this refers some kind of ordering!
#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:418;445;912
-#, fuzzy
msgid "Reset to alphabetical"
-msgstr "Kthe në vlerat e prezgjedhura"
+msgstr "Reseto në renditje sipas alfabetit."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:624
msgid "Add term to %vocabulary"
@@ -210,11 +210,11 @@

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:708
msgid "Terms are displayed in ascending order by weight."
-msgstr ""
+msgstr "Termat shfaqen në renditja rritëse sipas peshës."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:739
msgid "Weight value must be numeric."
-msgstr ""
+msgstr "Vlera e peshës duhet qenë numerike."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:768;769
msgid "Created new term %term."
@@ -236,16 +236,25 @@
"be disabled if you enable this option. If you choose to have multiple "
"parents, you will only be able to set parents by using the term edit form."
msgstr ""
+"Shtimi i prindërve të shumtë për një term do të bëj që fjalori %vocabulary "
+"të shikoj për prindër të shumëfisht në secilin term. Për shkak se prindërit "
+"e shumfisht nuk mbështeten kur përdoret ndërfaqja tërhiq dhe lësho, kjo "
+"ndërfaqe do të çaktivizohet po ta aktivizosh këtë opsion. Nëse përzgjidhni "
+"të përdorni prindër të shumfisht, do të jeni në gjendje të caktoni prindër "
+"vetëm duke shfrytëzuar skedën për ndryshimin e termave."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:820
msgid ""
"You may re-enable the drag and drop interface at any time by reducing "
"multiple parents to a single parent for the terms in this vocabulary."
msgstr ""
+"Mund të riaktivizoni ndërfaqen tërhiq dhe lësho kurdo që dëshironi duke "
+"reduktuar prindërit e shumfisht në një prindër të vetëm për termat në këtë "
+"fjalor."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:821
msgid "Set multiple parents"
-msgstr ""
+msgstr "Përcakto prindër të shumfisht."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:838
msgid "Are you sure you want to delete the term %title?"
@@ -341,6 +350,15 @@
"types and combined together to create a powerful and flexible method of "
"classifying and presenting your content."
msgstr ""
+"Moduli taxonomy ju lejon të kategorizoni përmbajtjen duke përdorur sisteme "
+"të ndryshme klasifikimi. Fjalorët me etiketim të lirë krijohen nga ana e "
+"përdoruesve aty për aty kur ata të postojnë (siç ndodh shpesh në blog dhe "
+"aplikacione shoqërimi). Fjalorët e kontrollouar mundësojnë lista të shkurta "
+"termash të definuara nga administratorët si dhe hierarki komplekse me "
+"relacione të shumfishta në mes termave të ndryshëm. Këto metoda mund të "
+"aplikohen në tipe të ndryshme të përmbajtjes dhe të kom,binohen së bashku "
+"për të krijuar një metodë të fuqishme dhe fleksibile për klasifikimin dhe "
+"prezantimin e përmbajtjes suaj."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1267
msgid ""
@@ -349,6 +367,11 @@
"you to categorize using each criteria independently instead of creating a "
"tag for every possible combination."
msgstr ""
+"Për shembull, kur të krijoni një sit recetash, mund të ndodh se dëshironi të "
+"klasifikoni postimet edhe sipas llojit të ushqimit edhe sipas kohës së "
+"përgaditjes. Një fjalor për secilin rast ju lejon që të kategorizoni "
+"përmbajtjen duke përdorur secilin kriter pavarësisht në vend se të krijoni "
+"një etiketë për secilin kombinim."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1268
msgid "Type of Meal: Appetizer, Main Course, Salad, Dessert"
@@ -370,6 +393,15 @@
"to alter and extend the behavior of the core module for both display and "
"organization of terms."
msgstr ""
+"Secili term i taksonomisë (shpesh quhet 'kategori' apo 'etiketë' në sistemet "
+"tjerë) automatikisht siguron lista artikujsh dhe një burim RSS "
+"korrespondues. Këto URL taksonomish/termash mund të manipulohen për të "
+"gjeneruar lista DHE dhe APO të klasifikuar me terma. Në shembullin tonë të "
+"sitit të recetave, tani bëhet e lehtë të krijohen faqe që shfaqin 'Gjellat, "
+"'recetat 30 minutëshe', apo 'gjellat 30 minutëshe dhe paragjellat' duke "
+"përdorur termat veç e veç apo në kombinim. Ekziston një numër domethënës i "
+"moduleve të kontribuuar që të mundësojnë të ndryshosh apo zgjerosh sjelljen "
+"e modulit thelbësor si për shfaqje ashtu edhe për organizim të termave."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1271
msgid ""
@@ -434,6 +466,18 @@
"over a handle icon.) Remember that your changes will not be saved until you "
"click the Save button at the bottom of the page."
msgstr ""
+"Përdore listën e mëposhtme për të konfiguruar dhe për të parë fjalorët e "
+"definuar në sitin tuaj, apo për të listuar dhe menaxhuar termat (etiketat) "
+"që ata përmbajnë. Një fjalor mund (opsionalisht) të lidhet me lloje "
+"specifike të përmbajtjes siç është treguar në shtyllën Lloji dhe, "
+"nëse po, do të shfaqet kur të krijohet apo ndryshohet ndonjë artikull i atij "
+"lloji. Fjalorët e shumëfisht të lidhur me llojin e njëjt do të shfaqen në "
+"renditjen e treguar më poshtë. Për të ndryshuar renditjen e një fjalori, "
+"merr një dorezë tërhiq-dhe-lësho nën kolonën Emri dhe tërhiqe në "
+"një lokacion të ri në listë. (Merr një dorezë duke klikuar dhe mbajtur miun "
+"gjersa ke kursorin përmbi ikonën e dorezës). Mbaj mend se ndryshimet e tua "
+"nuk do të ruhen gjersa të mos kilkosh butonin Ruaj në fund të "
+"faqes."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1282
msgid ""
Index: modules-translation.po
===================================================================
--- modules-translation.po (revision 746)
+++ modules-translation.po (working copy)
@@ -53,14 +53,15 @@
"Project-Id-Version: general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-04 17:58+0200\n"
-"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-07 20:31+0200\n"
+"Last-Translator: Arianit \n"
"Language-Team: Albanian \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: modules/translation/translation.pages.inc:41
msgid "outdated"
@@ -131,13 +132,15 @@

#: modules/translation/translation.module:39
msgid "Working with translation-enabled content types:"
-msgstr ""
+msgstr "Duke punuar me përkthim-aktivizime llojet e përmbajtjes:"

#: modules/translation/translation.module:40
msgid ""
"Use the Language drop down to select the appropriate language when "
"creating or editing posts."
msgstr ""
+"Përdorni Gjuhën zbritur poshtë për të zgjedhur gjuhën e "
+"përshtatshme për të krijuar apo postimet e bëra për ti redaktuar."

#: modules/translation/translation.module:41
msgid ""
@@ -147,6 +150,11 @@
"be added or edited using a specialized editing form that also displays the "
"content being translated."
msgstr ""
+"Sigurimi i të rejave apo editimeve përkthimeve aktuale për postet ekzistuese "
+"përmes Përkthim tab. Vetëm të dukshme, ndërsa shikimin e një post "
+"si një përdorues me përkthejnë përmbajtje leje, kjo skedë lejon "
+"përkthime për të shtuar apo redaktuar duke përdorur një formë të "
+"specializuar redaktimi që gjithashtu tregon përmbajtjen duke u përkthyer."

#: modules/translation/translation.module:42
msgid ""
Index: module-shtuar/date/translations/date_api.sq.po
===================================================================
--- module-shtuar/date/translations/date_api.sq.po (revision 746)
+++ module-shtuar/date/translations/date_api.sq.po (working copy)
@@ -23,23 +23,25 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: date_api\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-07 19:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-16 12:28+0100\n"
-"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-07 19:47+0200\n"
+"Last-Translator: Arianit \n"
"Language-Team: albanian \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: date_api.admin.inc:40;243
msgid "remove"
-msgstr "hiq"
+msgstr "shlyej"

#: date_api.admin.inc:48
msgid "No custom formats configured. Please add some."
msgstr ""
-"Nuk është konfiguruar asnjë format i personalizuar. Duhet të "
-"shtoni
një format."
+"Nuk është konfiguruar asnjë format i personalizuar. Duhet të shtoni një format."

#: date_api.admin.inc:64
msgid "Format string"
@@ -48,9 +50,9 @@
#: date_api.admin.inc:66
msgid "A user-defined date format. See the PHP manual for available options. This format is currently set to display as %date."
msgstr ""
-"Një format date i përcaktuar nga përdoruesi. Shiko "
-"manualin PHP
për opsionet në dispozicion. Ky format aktualisht "
-"është caktuar të shfaqë si %date."
+"Një format date i përcaktuar nga përdoruesi. Shiko manualin "
+"PHP
për opsionet në dispozicion. Ky format aktualisht është caktuar të "
+"shfaqë si %date."

#: date_api.admin.inc:72
msgid "Save configuration"
@@ -306,4 +308,3 @@
#: date_api.info:0 date/date.info:0 date_locale/date_locale.info:0 date_php4/date_php4.info:0 date_popup/date_popup.info:0 date_repeat/date_repeat.info:0 date_timezone/date_timezone.info:0 date_tools/date_tools.info:0
msgid "Date/Time"
msgstr "Data/Ora"
-

BashkangjiturMadhësia
Plain text icon ndryshime-201010091049.txt18.87 KB