You are here

Logs nga SVN pootle - ndryshime-201010090211

laurenti's picture

Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-path.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-path.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-path.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-path\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-12 17:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:51+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#
#: modules/path/path.admin.inc:30
@@ -155,14 +155,13 @@
"të shfaqen në një gjuhë të ndryshme. Për të përcaktuar këtë lloj alias është "
"e nevojshme hyrja në kodin burues të Drupal."

-#
#: modules/path/path.module:26
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Path module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"moduli i 'Kontaktit'."
+"moduli Path."

#
#: modules/path/path.module:29
@@ -224,10 +223,9 @@
msgid "administer url aliases"
msgstr "administro alias-et e url-ve"

-#
#: modules/path/path.module:40
msgid "URL aliases"
-msgstr "alias për url"
+msgstr "alias URL"

#
#: modules/path/path.module:41
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-locale.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-locale.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-locale.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-locale\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-12 20:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 23:54+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: modules/locale/locale.module:24
msgid ""
@@ -112,14 +112,13 @@
"të sitit, që mund të përdoren edhe nga të tjerë apo ndryshuar duke punuar "
"jashtë linje me një editor përkthimi Gettext."

-#
#: modules/locale/locale.module:30
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Locale module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"faqja e gjuhës."
+"moduli Locale."

#: modules/locale/locale.module:33
msgid ""
Index: drupal/drupal-6--1-1/includes.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/includes.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/includes.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: clean_perk_sq\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-12 17:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:29+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#
#: includes/actions.inc:303
@@ -36,10 +36,9 @@
msgid "Action '%action' added."
msgstr "Aksioni '%action' u shtua."

-#
#: includes/actions.inc:299
msgid "Removed orphaned action '%action' from database."
-msgstr "U hoq nga baza e të dhënave aksioni '%action'."
+msgstr "U hoq nga baza e të dhënave aksioni orfan '%action'."

#
#: includes/actions.inc:331
@@ -51,13 +50,13 @@
msgid "Action %action created."
msgstr "Aksioni %action u krijua."

-#
#: includes/actions.inc:305
msgid "One orphaned action (%orphans) exists in the actions table. !link"
msgid_plural ""
"@count orphaned actions (%orphans) exist in the actions table. !link"
-msgstr[0] "Në tabelën !link ekziston një aksion orfan (%orphans)."
-msgstr[1] "Në tabelën !link ekzistojnë @count aksione orfane (%orphans)."
+msgstr[0] "Në tabelën e aksioneve ekziston një aksion orfan (%orphans). !link"
+msgstr[1] ""
+"Në tabelën e aksioneve ekzistojnë @count aksione orfane (%orphans). !link"

#
#: includes/batch.inc:100
Index: drupal/drupal-6--1-1/general.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/general.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/general.po (working copy)
@@ -7,7 +7,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: general\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-07 11:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:31+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
"Language: sq\n"
@@ -823,7 +823,6 @@
msgid "action"
msgstr "aksioni"

-#
#: modules/comment/comment.module:419;625 modules/node/node.module:138
msgid "1 comment"
msgid_plural "@count comments"
@@ -1010,7 +1009,6 @@
msgid "Replies"
msgstr "Përgjigje"

-#
#: modules/forum/forum.module:761;823 modules/tracker/tracker.pages.inc:48
msgid "1 new"
msgid_plural "@count new"
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-user.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-user.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-user.po (working copy)
@@ -12,7 +12,7 @@
"Project-Id-Version: modules-user DRUPAL-6--1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-07 12:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:56+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: Albanian \n"
"Language: sq\n"
@@ -121,6 +121,11 @@
"simple set of content templates, notification e-mails can be customized to "
"fit the specific needs of your site."
msgstr ""
+"Drupal dërgon email kurdo që një shfrytëzues i ri regjistrohet në sitin "
+"tuaj, dhe në mënyrë opsionale, mund të lajmroj përdoruesit pas veprimeve "
+"tjera të llogarisë. Përdorimi i një grupi të thjeshtë të dizajneve të "
+"përmbajtjes, email-at e lajmrimit mund të rregullohen që të plotësojnë "
+"nevojat specifike të sitit tuaj."

#: modules/user/user.admin.inc:246
msgid "Available variables are:"
@@ -171,11 +176,11 @@
#: modules/user/user.admin.inc:313
msgid "Customize e-mail messages sent to users who request a new password."
msgstr ""
+"Rregullo mesazhin që i dërgohet përdoruesve që kërkojnë një fjalkalim të ri."

#: modules/user/user.admin.inc:330
-#, fuzzy
msgid "Account activation email"
-msgstr "Informacione mbi profilin"
+msgstr "Porosia për aktivizimin e llogarisë"

#: modules/user/user.admin.inc:333
msgid ""
@@ -183,53 +188,54 @@
"(when an administrator activates an account of a user who has already "
"registered, on a site where administrative approval is required)."
msgstr ""
+"Aktivizo dhe rregullo porosinë që i dërgohet përdoruesve me rastin e "
+"aktivizimit të llogarisë (kur një administratorë aktivizon një llogari të "
+"ndonjë përdoruesi që tashmë është regjistruar në një sit ku aprovimi "
+"administrativ është i nevojshëm)."

#: modules/user/user.admin.inc:337
-#, fuzzy
msgid "Notify user when account is activated."
-msgstr "Profili u eleminua."
+msgstr "Lajmro përdoruesin kur llogaria të jet aktivizuar."

#: modules/user/user.admin.inc:355
-#, fuzzy
msgid "Account blocked email"
-msgstr "Informacione mbi profilin"
+msgstr "Porosia për llogarinë e bllokuar"

#: modules/user/user.admin.inc:358
msgid ""
"Enable and customize e-mail messages sent to users when their accounts are "
"blocked."
msgstr ""
+"Aktivizo dhe rregullo mesazhet që i dërgohen përdoruesve kur llogaritë e "
+"tyre bllokohen."

#: modules/user/user.admin.inc:362
-#, fuzzy
msgid "Notify user when account is blocked."
-msgstr "Profili u eleminua."
+msgstr "Lajmro përdoruesin kur llogaria është e bllokuar."

#: modules/user/user.admin.inc:380
-#, fuzzy
msgid "Account deleted email"
-msgstr "Informacione mbi profilin"
+msgstr "Mesazhi i llogarisë së fshirë"

#: modules/user/user.admin.inc:383
msgid ""
"Enable and customize e-mail messages sent to users when their accounts are "
"deleted."
msgstr ""
+"Aktivizo dhe rregullo mesazhet që i dërgohen përdoruesve kur llogaritë e "
+"tyre fshihen."

#: modules/user/user.admin.inc:387
-#, fuzzy
msgid "Notify user when account is deleted."
-msgstr "Profili u eleminua."
+msgstr "Lajmro përdoruesin kur llogaria të jet fshirë."

#: modules/user/user.admin.inc:406
-#, fuzzy
msgid "Signatures"
-msgstr "Firma"
+msgstr "Nënshkrimet"

#: modules/user/user.admin.inc:410
-#, fuzzy
msgid "Signature support"
-msgstr "Suporti i fotografive"
+msgstr "Mbështetja për nënshkrime"

#: modules/user/user.admin.inc:423
msgid "Pictures"
@@ -244,13 +250,12 @@
msgstr "Vendodhja e figurave të fotove"

#: modules/user/user.admin.inc:452
-#, fuzzy
msgid "Subdirectory in the directory %dir where pictures will be stored."
-msgstr "Nën-directory tek directory \"%dir\" ku do të ruhen fotot."
+msgstr "Nën-direktoriumi tek direktoriumi \"%dir\" ku do të ruhen fotot."

#: modules/user/user.admin.inc:456
msgid "Default picture"
-msgstr "Foto e prezgjedhur"
+msgstr "Foto e paracaktuar"

#: modules/user/user.admin.inc:460
msgid ""
@@ -265,9 +270,8 @@
msgstr "Përmasat maksimum të fotos"

#: modules/user/user.admin.inc:468
-#, fuzzy
msgid "Maximum dimensions for pictures, in pixels."
-msgstr "Përmasat maksimum për fotot."
+msgstr "Përmasat maksimale për fotot, në piksel."

#: modules/user/user.admin.inc:472
msgid "Picture maximum file size"
@@ -282,27 +286,25 @@
msgstr "Udhëzuesi për fotot"

#: modules/user/user.admin.inc:482
-#, fuzzy
msgid ""
"This text is displayed at the picture upload form in addition to the default "
"guidelines. It's useful for helping or instructing your users."
msgstr ""
"Ky tekst shfaqet tek skeda e ngarkimit të fotografisë në plotësim të "
-"udhëzuesit të prezgjedhur. Është i nevojshëm për të ndihmuar apo udhëzuar "
+"udhëzuesit të paracaktuar. Është i nevojshëm për të ndihmuar apo udhëzuar "
"përdoruesit tuaj."

#: modules/user/user.admin.inc:543
msgid "Save permissions"
-msgstr "Ruaj të drejtat"
+msgstr "Ruaj autorizimet"

#: modules/user/user.admin.inc:563 modules/user/user.pages.inc:293;359
msgid "The changes have been saved."
msgstr "Ndryshimet u ruajtën."

#: modules/user/user.admin.inc:582 modules/user/user.module:1971
-#, fuzzy
msgid "@module module"
-msgstr "Moduli %module"
+msgstr "Moduli @module"

#: modules/user/user.admin.inc:595
msgid "Permission"
@@ -333,18 +335,16 @@
msgstr "Shto rolin"

#: modules/user/user.admin.inc:664;669
-#, fuzzy
msgid "The role name %name already exists. Please choose another role name."
-msgstr "Një burim i quajtur %feed ekziston. Shkruaj një titull të veçantë."
+msgstr "Emri i rolit %name ekziston rregullisht. Zgjidhni një emër tjetër roli."

#: modules/user/user.admin.inc:674
msgid "You must specify a valid role name."
msgstr "Duhet të specifikosh një emër të vlefshëm roli."

#: modules/user/user.admin.inc:681
-#, fuzzy
msgid "The role has been renamed."
-msgstr "Roli u shtua."
+msgstr "Roli është riemruar."

#: modules/user/user.admin.inc:689
msgid "The role has been deleted."
@@ -470,9 +470,8 @@
msgstr "host"

#: modules/user/user.admin.inc:866
-#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to delete the @type rule for %rule?"
-msgstr "Jeni i sigurt që dëshironi të eleminoni rregullën %type për %rule?"
+msgstr "Jeni i sigurt që dëshironi të eleminoni rregullin @type për %rule?"

#: modules/user/user.admin.inc:876
msgid "The access rule has been deleted."
@@ -484,20 +483,19 @@

#: modules/user/user.admin.inc:890
msgid "deny"
-msgstr "pengon"
+msgstr "ndalo"

#: modules/user/user.admin.inc:893
msgid "There are currently no access rules."
-msgstr "Nuk ekzistojnë aktualisht rregulla hyrje."
+msgstr "Nuk ekzistojnë aktualisht rregulla të hyrjes."

#: modules/user/user.admin.inc:930
msgid "No users available."
msgstr "Nuk ekziston asnjë përdorues."

#: modules/user/user.admin.inc:951
-#, fuzzy
msgid "edit permissions"
-msgstr "të drejtat"
+msgstr "modifiko autorizimet"

#: modules/user/user.admin.inc:953
msgid "edit role"
@@ -508,9 +506,8 @@
msgstr "bllokuar"

#: modules/user/user.pages.inc:34
-#, fuzzy
msgid "Username or e-mail address"
-msgstr "Adresa juaj e-mail"
+msgstr "Përdoruesi apo e-mail adresa"

#: modules/user/user.pages.inc:39
msgid "E-mail new password"
@@ -518,12 +515,11 @@

#: modules/user/user.pages.inc:50
msgid "%name is not allowed to request a new password."
-msgstr ""
+msgstr "%name nuk i lejohet të kërkoj fjalëkalim të ri."

#: modules/user/user.pages.inc:63
-#, fuzzy
msgid "Sorry, %name is not recognized as a user name or an e-mail address."
-msgstr "Duhet të shkruash një emër përdoruesi ose një adresë e-mail."
+msgstr "Na falni, %name nuk njihet si përdorues apo adresë e-mail-i."

#: modules/user/user.pages.inc:74
msgid "Further instructions have been sent to your e-mail address."
@@ -539,12 +535,11 @@
"me korrektësi."

#: modules/user/user.pages.inc:99
-#, fuzzy
msgid ""
"You have tried to use a one-time login for an account which has been blocked."
msgstr ""
-"Jeni përpjekur të përdorni një lidhje njëherë të përdorshme identifikimi që "
-"ka skaduar. Kërko një të re duke përdorur formularin e mëposhtëm."
+"Jeni përpjekur të përdorni një lidhje njëherë të përdorshme për një llogari "
+"që është bllokuar."

#: modules/user/user.pages.inc:105
msgid ""
@@ -563,20 +558,18 @@
"të përdoret më kjo lidhje për tu identifikuar. Ndrysho fjalëkalimin tuaj."

#: modules/user/user.pages.inc:121
-#, fuzzy
msgid ""
"This is a one-time login for %user_name and will expire on "
"%expiration_date.Click on this button to login to the site and change "
"your password."
msgstr ""
-"Kjo është një hyrje e një-hershme për %user_name do të skadojë në datën "
-"%expiration_dateKliko tek ky pulsant për tu identifikuar në sit dhe "
-"ndrysho fjalëkalimin tënd."
+"Kjo është një hyrje e një-hershme për %user_name dhe do të skadojë në "
+"datën %expiration_dateKliko tek ky pulsant për tu identifikuar në sit "
+"dhe ndrysho fjalëkalimin tënd."

#: modules/user/user.pages.inc:122
-#, fuzzy
msgid "This login can be used only once."
-msgstr "Kjo hyrje mund të përdoret vetëm një herë."
+msgstr "Kjo hyrje mund të përdoret vetëm një herë."

#: modules/user/user.pages.inc:123 modules/user/user.module:665;1261;907
msgid "Log in"
@@ -603,18 +596,16 @@
msgstr "Jeni i sigurt që dëshironi të eleminoni profilin %name?"

#: modules/user/user.pages.inc:323
-#, fuzzy
msgid ""
"All submissions made by this user will be attributed to the anonymous "
"account. This action cannot be undone."
msgstr ""
-"Duke eleminuar një fjalor do të eleminohen të gjithë termet në të. Ky "
-"veprim nuk mund të anullohet."
+"Të gjitha të dhënat e bëra nga ky përdorues do t'i atribuohen llogarisë "
+"anonime. Ky veprim nuk mund të anullohet."

#: modules/user/user.pages.inc:332
-#, fuzzy
msgid "%name has been deleted."
-msgstr "%title u eleminua."
+msgstr "%name u eleminua."

#: modules/user/user.pages.inc:73
msgid "Password reset instructions mailed to %name at %email."
@@ -658,11 +649,10 @@
msgstr "Emri i përdoruesit nuk është një ID e vlefshme për autentifikim."

#: modules/user/user.module:399
-#, fuzzy
msgid "The username %name is too long: it must be %max characters or less."
msgstr ""
-"Emri i përdoruesit %name është tepër i gjatë: duhet të jetë më pak se 56 "
-"gërma."
+"Emri i përdoruesit %name është tepër i gjatë: duhet të ketë %max apo më pak "
+"karaktere."

#: modules/user/user.module:403
msgid "You must enter an e-mail address."
@@ -673,20 +663,20 @@
msgstr "Adresa e-mail %mail nuk është e vlefshme."

#: modules/user/user.module:431
-#, fuzzy
msgid ""
"Failed to upload the picture image; the %directory directory doesn't exist "
"or is not writable."
-msgstr "Ngarkimi i fotografisë dështoi; directory %directory nuk ekziston."
+msgstr ""
+"Ngarkimi i fotografisë dështoi; directory %directory nuk ekziston apo nuk "
+"është i shkrueshëm."

#: modules/user/user.module:619
msgid "History"
-msgstr "Kronollogjia"
+msgstr "Historia"

#: modules/user/user.module:641
-#, fuzzy
msgid "Account settings"
-msgstr "rregullimet e profilit"
+msgstr "Rregullimet e profilit"

#: modules/user/user.module:669
msgid "Create a new user account."
@@ -713,9 +703,8 @@
msgstr "Kush është në linjë"

#: modules/user/user.module:702
-#, fuzzy
msgid "Number of users to display"
-msgstr "Numri i më të shikuarve në ditë për tu shfaqur"
+msgstr "Numri i përdoruesve për tu shfaqur"

#: modules/user/user.module:710
msgid "User activity"
@@ -750,7 +739,7 @@

#: modules/user/user.module:818
msgid "@user's picture"
-msgstr "Foto e %user"
+msgstr "Foto e @user"

#: modules/user/user.module:1182;1052
msgid "My account"
@@ -765,9 +754,8 @@
msgstr "Shkruani fjalëkalimin për emrin tuaj të përdoruesit."

#: modules/user/user.module:1295
-#, fuzzy
msgid "The username %name has not been activated or is blocked."
-msgstr "Hyrja është bllokuar për përdoruesin %name."
+msgstr "Përdoruesi %name nuk është aktivizuar apo është bllokuar."

#: modules/user/user.module:1299
msgid "The name %name is a reserved username."
@@ -798,9 +786,10 @@
"Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, "
"and underscores."
msgstr ""
+"Hapësirat lejohen; shenjat e pikësimit nuk lejohen përveç pikave, vizave, "
+"dhe nënvizave."

#: modules/user/user.module:1456
-#, fuzzy
msgid ""
"A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this "
"address. The e-mail address is not made public and will only be used if you "
@@ -820,18 +809,16 @@
"ri në të dy fushat."

#: modules/user/user.module:1468
-#, fuzzy
msgid "Provide a password for the new account in both fields."
-msgstr "Shkruaj fjalëkalimin për profilin të ri."
+msgstr "Shkruaj fjalëkalimin për profilin të ri në të dyja fushat."

#: modules/user/user.module:1478
msgid "Blocked"
msgstr "Bllokuar"

#: modules/user/user.module:1513
-#, fuzzy
msgid "Signature settings"
-msgstr "Ruaj rregullimet"
+msgstr "Rregullimet e nënshkrimit"

#: modules/user/user.module:1518
msgid "Signature"
@@ -848,6 +835,9 @@
"to. It will be changed to a format you have access to when you save this "
"page."
msgstr ""
+"Formati i dhënies së nënshkrimit është përzgjedhur i tillë për çfarë ju nuk "
+"keni qasje. Do të ndryshohet në një format të tillë për çfarë ju keni qasje "
+"kur ta ruani këtë faqe."

#: modules/user/user.module:1535
msgid "Picture"
@@ -866,12 +856,11 @@
msgstr "Ngarko foton"

#: modules/user/user.module:1544
-#, fuzzy
msgid ""
"Your virtual face or picture. Maximum dimensions are %dimensions and the "
"maximum size is %size kB."
msgstr ""
-"Fytyra juaj ose fotografia virtuale. Përmasat maksimum janë %dimensions dhe "
+"Fytyra juaj virtuale ose fotografia. Përmasat maksimum janë %dimensions dhe "
"madhësia maksimum është %size kB."

#: modules/user/user.module:1560
@@ -887,18 +876,18 @@
"The e-mail address %email is already registered. Have "
"you forgotten your password?
"
msgstr ""
+"E-mail adresa %email tashmë është e regjistruar. A keni "
+"harruar fjalëkalimin tuaj?
"

#: modules/user/user.module:1575
msgid "The e-mail address %email has been denied access."
msgstr "Hyrja është ndaluar për adresën e-mail %email."

#: modules/user/user.module:1655
-#, fuzzy
msgid "Account details for !username at !site"
-msgstr "Detajet e profilit të %username tek %site"
+msgstr "Detajet e profilit të !username tek !site"

#: modules/user/user.module:1657
-#, fuzzy
msgid ""
"!username,\n"
"\n"
@@ -921,42 +910,32 @@
"\n"
"-- !site team"
msgstr ""
-"%username,\n"
+"!username,\n"
"\n"
-"Ju falenderojmë për regjistrimin tek %site. Tani mund të identifikoheni tek "
-"%login_uri duke përdorur të dhënat në vazhdim:\n"
+"Ju falenderojmë për regjistrimin tek !site. Tani mund të identifikoheni tek "
+"!login_uri duke përdorur të përdoruesin dhe fjalëkalimin në vijim:\n"
"\n"
-"përdoruesi: %username\n"
-"fjalëkalimi: %password\n"
+"përdoruesi: !username\n"
+"fjalëkalimi: !password\n"
"\n"
"Mund të identifikoheni gjithashtu duke klikuar tek kjo lidhje ose duke e "
-"kopjuar dhe ngjitur në shfletuesin tuaj web:\n"
+"kopjuar dhe ngjitur në shfletuesin tuaj:\n"
"\n"
-"%login_url\n"
+"!login_url\n"
"\n"
-"Është identifikim i një-hershëm, prandaj mund të përdoret vetëm njëherë.\n"
+"Ky është identifikim i një-hershëm, prandaj mund të përdoret vetëm njëherë.\n"
"\n"
-"Mbasi të jeni identifikuar, do të ridrejtoheni tek %edit_uri nga ku mund të "
+"Mbasi të jeni identifikuar, do të ridrejtoheni tek !edit_uri nga ku mund të "
"ndryshoni fjalëkalimin tuaj.\n"
"\n"
-"Antarsimi juaj i ri tek %site ju jep gjithashtu mundësinë të identifikoheni "
-"tek sitet e tjerë që përdorin Drupal (p.sh. http://www.drupal.org/) pa u "
-"regjistruar. Mjafton të përdorni ID Drupal dhe fjalëkalimin në vazhdim:\n"
"\n"
-"ID Drupal: %username@%uri_brief\n"
-"fjalëkalimi: %password\n"
-"\n"
-"\n"
-"-- Ekipi i %site"
+"-- Ekipi i !site"

#: modules/user/user.module:1659
-#, fuzzy
msgid "An administrator created an account for you at !site"
-msgstr ""
-"Vetëm administratori i sitit mund të krijojë profile të rinj përdoruesish."
+msgstr "Një administrator ka krijuar një llogari për ju në !site"

#: modules/user/user.module:1661
-#, fuzzy
msgid ""
"!username,\n"
"\n"
@@ -979,39 +958,32 @@
"\n"
"-- !site team"
msgstr ""
-"%username,\n"
+"!username,\n"
"\n"
-"Ju falenderojmë për regjistrimin tek %site. Tani mund të identifikoheni tek "
-"%login_uri duke përdorur të dhënat në vazhdim:\n"
+"Një administrator tek !site ka krijuar një llogari për ju. Tani mund të "
+"identifikoheni në !login_uri duke përdorur përdoruesin dhe fjalëkalimin në "
+"vijim:\n"
"\n"
-"përdoruesi: %username\n"
-"fjalëkalimi: %password\n"
+"përdoruesi: !username\n"
+"fjalëkalimi: !password\n"
"\n"
"Mund të identifikoheni gjithashtu duke klikuar tek kjo lidhje ose duke e "
-"kopjuar dhe ngjitur në shfletuesin tuaj web:\n"
+"kopjuar dhe ngjitur në shfletuesin tuaj:\n"
"\n"
-"%login_url\n"
+"!login_url\n"
"\n"
-"Është identifikim i një-hershëm, prandaj mund të përdoret vetëm njëherë.\n"
+"Ky është identifikim i një-hershëm, prandaj mund të përdoret vetëm njëherë.\n"
"\n"
-"Mbasi të jeni identifikuar, do të ridrejtoheni tek %edit_uri nga ku mund të "
+"Mbasi të jeni identifikuar, do të ridrejtoheni tek !edit_uri nga ku mund të "
"ndryshoni fjalëkalimin tuaj.\n"
"\n"
-"Antarsimi juaj i ri tek %site ju jep gjithashtu mundësinë të identifikoheni "
-"tek sitet e tjerë që përdorin Drupal (p.sh. http://www.drupal.org/) pa u "
-"regjistruar. Mjafton të përdorni ID Drupal dhe fjalëkalimin në vazhdim:\n"
"\n"
-"ID Drupal: %username@%uri_brief\n"
-"fjalëkalimi: %password\n"
-"\n"
-"\n"
-"-- Ekipi i %site"
+"-- Ekipi i !site"

#: modules/user/user.module:1664
-#, fuzzy
msgid "Account details for !username at !site (pending admin approval)"
msgstr ""
-"Informacionet e profilit të %username tek %site (në pritje të aprovimit të "
+"Informacionet e profilit të !username tek !site (në pritje të aprovimit të "
"admin)"

#: modules/user/user.module:1666
@@ -1026,25 +998,31 @@
"\n"
"-- !site team"
msgstr ""
+"!username,\n"
+"\n"
+"Falemnderit për regjistrim në !site. Aplikimi juaj për një llogari "
+"momentalisht është në pritje të aprovimit. Porsa të aprovohet, do të pranoni "
+"një e-mail që përmban informata lidhur me atë se si të identifikoheni, "
+"përzgjedhni fjalëkalimin tuaj, dhe detajet tjera.\n"
+"\n"
+"\n"
+"-- Ekipi i !site"

#: modules/user/user.module:1668
-#, fuzzy
msgid ""
"!username has applied for an account.\n"
"\n"
"!edit_uri"
msgstr ""
-"%u ka kërkuar një profil.\n"
+"!username ka aplikuar për një llogari.\n"
"\n"
-"%uri"
+"!edit_uri"

#: modules/user/user.module:1670
-#, fuzzy
msgid "Replacement login information for !username at !site"
-msgstr "Informacione identifikimi zëvendësuese për %username tek %site"
+msgstr "Informacione identifikimi zëvendësuese për !username tek !site"

#: modules/user/user.module:1672
-#, fuzzy
msgid ""
"!username,\n"
"\n"
@@ -1061,29 +1039,27 @@
"After logging in, you will be redirected to !edit_uri so you can change your "
"password."
msgstr ""
-"%username,\n"
+"!username,\n"
"\n"
"Një kërkesë për ricaktim fjalëkalimi për profilin tuaj është kryer tek "
-"%site.\n"
+"!site.\n"
"\n"
-"Tani mund të identifikoheni tek %uri_brief duke klikuar tek kjo lidhje ose "
+"Tani mund të identifikoheni tek !uri_brief duke klikuar tek kjo lidhje ose "
"duke e kopjuar dhe ngjitur tek shfletuesi juaj web:\n"
"\n"
-"%login_url\n"
+"!login_url\n"
"\n"
-"Është identifikim i një-hershëm, prandaj mund të përdoret vetëm njëherë. Ai "
-"skadon mbas një dite dhe asgjë nuk ndodh nëse nuk përdoret.\n"
+"Ky është identifikim i një-hershëm, prandaj mund të përdoret vetëm njëherë. "
+"Ai skadon mbas një dite dhe asgjë nuk ndodh nëse nuk përdoret.\n"
"\n"
-"Mbasi të jeni futur, do të ridrejtoheni tek %edit_uri nga ku mund të "
+"Mbasi të jeni identifikuar, do të ridrejtoheni tek !edit_uri nga ku mund të "
"ndryshoni fjalëkalimin tuaj."

#: modules/user/user.module:1674
-#, fuzzy
msgid "Account details for !username at !site (approved)"
-msgstr "Detajet e profilit të %username tek %site"
+msgstr "Detajet e profilit të !username tek !site (aprovuar)"

#: modules/user/user.module:1676
-#, fuzzy
msgid ""
"!username,\n"
"\n"
@@ -1104,85 +1080,82 @@
"\n"
"username: !username\n"
msgstr ""
-"%username,\n"
+"!username,\n"
"\n"
-"Një kërkesë për ricaktim fjalëkalimi për profilin tuaj është kryer tek "
-"%site.\n"
+"Llogaria juaj në !site është aktivizuar.\n"
"\n"
-"Tani mund të identifikoheni tek %uri_brief duke klikuar tek kjo lidhje ose "
-"duke e kopjuar dhe ngjitur tek shfletuesi juaj web:\n"
+"Tani mund të identifikoheni duke klikuar tek kjo lidhje ose duke e kopjuar "
+"dhe ngjitur tek shfletuesi juaj web:\n"
"\n"
-"%login_url\n"
+"!login_url\n"
"\n"
-"Është identifikim i një-hershëm, prandaj mund të përdoret vetëm njëherë. Ai "
-"skadon mbas një dite dhe asgjë nuk ndodh nëse nuk përdoret.\n"
+"Ky është identifikim i një-hershëm, prandaj mund të përdoret vetëm njëherë.\n"
"\n"
-"Mbasi të jeni futur, do të ridrejtoheni tek %edit_uri nga ku mund të "
-"ndryshoni fjalëkalimin tuaj."
+"Mbasi të jeni futur, do të ridrejtoheni tek !edit_uri nga ku mund të "
+"ndryshoni fjalëkalimin tuaj.\n"
+"\n"
+"Kur ta keni caktuar fjalëkalimin tuaj, do të jeni në gjendje që të "
+"identifikoheni në !login_uri në përdorimin e ardhshëm:\n"
+"\n"
+"përdoruesi: !username\n"

#: modules/user/user.module:1678
-#, fuzzy
msgid "Account details for !username at !site (blocked)"
-msgstr "Detajet e profilit të %username tek %site"
+msgstr "Detajet e llogarisë për !username tek !site (bllokuar)"

#: modules/user/user.module:1680
-#, fuzzy
msgid ""
"!username,\n"
"\n"
"Your account on !site has been blocked."
-msgstr "Hyrja është bllokuar për përdoruesin %name."
+msgstr ""
+"!username,\n"
+"\n"
+"Profili juaj në !site është bllokuar."

#: modules/user/user.module:1682
-#, fuzzy
msgid "Account details for !username at !site (deleted)"
-msgstr "Detajet e profilit të %username tek %site"
+msgstr "Detajet e llogarisë së !username tek !site (eleminuar)"

#: modules/user/user.module:1684
-#, fuzzy
msgid ""
"!username,\n"
"\n"
"Your account on !site has been deleted."
-msgstr "Profili u eleminua."
+msgstr ""
+"!username,\n"
+"\n"
+"Profili juaj tek !site është eleminuar."

#: modules/user/user.module:1744
-#, fuzzy
msgid "Unblock the selected users"
-msgstr "Hiq nga publikimi dërgimet e zgjedhur"
+msgstr "Çblloko përdoruesit e zgjedhur"

#: modules/user/user.module:1748
-#, fuzzy
msgid "Block the selected users"
-msgstr "Hiq nga vënia në dukje dërgimet e zgjedhur"
+msgstr "Blloko përdoruesit e zgjedhur"

#: modules/user/user.module:1752
-#, fuzzy
msgid "Delete the selected users"
-msgstr "Elemino përmbajtjet e zgjedhura"
+msgstr "Fshij përdoruesit e zgjedhur"

#: modules/user/user.module:1772
-#, fuzzy
msgid "Add a role to the selected users"
-msgstr "Aprovo dërgimet e zgjedhur"
+msgstr "Shto një rol për përdoruesit e zgjedhur"

#: modules/user/user.module:1775
-#, fuzzy
msgid "Remove a role from the selected users"
-msgstr "Hiq nga vënia në dukje dërgimet e zgjedhur"
+msgstr "Elemino një rol për përdoruesit e zgjedhur"

#: modules/user/user.module:1877
-#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to delete these users?"
-msgstr "Jeni i sigurt që dëshironi të eleminoni këta zëra?"
+msgstr "Jeni i sigurt që dëshironi të eleminoni këta përdorues?"

#: modules/user/user.module:1887
-#, fuzzy
msgid "The users have been deleted."
-msgstr "Elementët u eleminuan."
+msgstr "Përdoruesit janë fshirë."

#: modules/user/user.module:1901
-#, fuzzy
msgid ""
"The user module allows users to register, login, and log out. Users benefit "
"from being able to sign on because it associates content they create with "
@@ -1195,18 +1168,16 @@
msgstr ""
"Moduli i 'përdoruesve' u jep mundësinë përdoruesve të regjistrohen, të "
"fillojnë aktivitetin, dhe të dalin. Përdoruesit përfitojnë nga mundësia e "
-"vënies së firmës pasi në këtë menyrë përmbajtja e krijuar nga ta "
-"korrispondon me profilin e tyre dhe lejon vendosjen e të drejtave të "
-"ndryshme për rolet e tyre. Moduli i përdoruesve suporton rolet e "
-"përdoruesve duke mundësuar në këtë menyrë përcaktimin e hollësishëm të të "
-"drejtave dhe çdo rol mund të kryej vetëm çfarë administratori dëshiron të "
-"lejojë. Çdo përdorues i takon një apo më shumë rolesh. Në menyrë të "
-"prezgjedhur ekzistojnë dy role bazë, anonim - një përdorues i pa "
-"identifikuar, dhe i autorizuar- një përdorues që është identifikuar "
-"dhe autorizuar. "
+"identifikimit pasi në këtë menyrë përmbajtja e krijuar nga ta korrespondon "
+"me profilin e tyre dhe lejon vendosjen e autorizimeve të ndryshme për rolet "
+"e tyre. Moduli i përdoruesve suporton rolet e përdoruesve të cilat "
+"përcaktojnë hollësishëm autorizimet duke i mundësuar secilit rol të bëj "
+"vetëm atë çfarë administratori dëshiron tu lejojë. Çdo përdorues i takon një "
+"apo më shumë rolesh. Në menyrë të paracaktuar ekzistojnë dy role "
+"anonim - një përdorues i pa identifikuar, dhe i "
+"autentikuar
- një përdorues që është regjistruar dhe autorizuar."

#: modules/user/user.module:1902
-#, fuzzy
msgid ""
"Users can use their own name or handle and can specify personal "
"configuration settings through their individual My account page. "
@@ -1216,15 +1187,14 @@
"may authenticate using a username and password from another Drupal site, or "
"through some other site-specific mechanism."
msgstr ""
-"Përdoruesit mund të përdorin emrin e tyre apo të personalizojnë disa "
-"konfigurime nga faqja e tyre e profilit. Përdoruesit e regjistruar duhet të "
-"identifikohen duke dhënë një emër përdoruesi lokal dhe një fjalëkalim, ose "
-"një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim remot si ID-në e DelphiForums, ose "
-"një nga sitet web të bazuar në Drupal. Një vizituesi që futet në sitin tuaj "
-"i caktohet një ID e veçantë, i ashtuquajturi identifikuesi i seancës, që "
-"regjistrohet në një cookie. Në interes të sigurisë, cookie nuk përmban "
-"informacione personale por shërben vetëm si kyç për të tërhequr "
-"informacionet e regjistruara në serverin tua."
+"Përdoruesit mund të përdorin emrin apo pseudonimin e tyre dhe të "
+"specifikojnë konfigurim të personalizuar përmes faqeve individuale "
+"Llogaria ime. Përdoruesit e duhet të identifikohen duke dhënë një "
+"emër përdoruesi lokal dhe një fjalëkalim, ose përmes OpenID të tyre, një "
+"metodë opsionale dhe e sigurt pë identifikim në shumë ueb site me një emër "
+"përdoruesi dhe fjalëkalim të vetëm. Në disa konfigurime, përdoruesit mund të "
+"autentikohen duke përdorur një emër përdoruesi dhe fjalëkalim nga një sit "
+"tjetër Drupal, apo përmes ndonjë mekanizmi tjetër specifik për sitin."

#: modules/user/user.module:1903
msgid ""
@@ -1233,40 +1203,41 @@
"information, but acts as a key to retrieve information from your site. Users "
"should have cookies enabled in their web browser when using your site."
msgstr ""
+"Një vizitori që i qaset sitit tuaj i caktohet një ID unike, apo ID sesioni, "
+"e cila ruhet në një cookie. Cookie nuk përmban informata personale, por "
+"vepron si çilës për leximin e informatave nga siti juaj. Përdoruesit duhet "
+"të keni cookie të aktivizuar në shfletuesit e tyre kur të përdorin sitin "
+"tuaj."

#: modules/user/user.module:1904
-#, fuzzy
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for User module."
msgstr ""
-"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit faqja e Përdoruesit."
+"Për informacione të tjera lexo manualin në linjë për modulin "
+"User
."

#: modules/user/user.module:1907
-#, fuzzy
msgid ""
"Drupal allows users to register, login, log out, maintain user profiles, "
"etc. Users of the site may not use their own names to post content until "
"they have signed up for a user account."
msgstr ""
-"Drupal u jep mundësinë përdoruesve të regjistrohen, të futen dhe të "
-"dalin, të përditësojnë profilin e përdoruesit, etj. Asnjë pjesmarrës nuk "
-"mund të përdorë emrin e tij për të dërguar materiale, derisa të regjistrojë "
-"një profil përdoruesi."
+"Drupal u jep mundësinë përdoruesve të regjistrohen, të futen dhe të dalin, "
+"të përditësojnë profilin e përdoruesit, etj. Përdoruesit e një siti nuk mund "
+"të përdorin emrat e tyre për të publikuar përmbajtje përderisa të mos "
+"regjistrohen për një llogari përdoruesi."

#: modules/user/user.module:1910
-#, fuzzy
msgid ""
"This web page allows administrators to register new users. Users' e-mail "
"addresses and usernames must be unique."
msgstr ""
-"Kjo faqe web i mundëson administratorit të shtojë manualisht përdorues të "
-"rinj. Ki parasysh që nuk mund të përdorësh një përdorues emri apo e-mail i "
-"të cilit është në përdorim nga një përdorues tjetër të sistemit."
+"and "
"existing accounts (currently logged in accounts will not be logged out). If "
@@ -1274,15 +1245,15 @@
"an allow rule, then the account will not be allowed to be created or to log "
"in. A host rule is effective for every page view, not just registrations."
msgstr ""
-"Përcakto rregullat e hyrjes për emrat dhe adresat e-mail për profilet e "
-"rinj dhe ekzistues (përdoruesit aktualisht të futur nuk do të "
-"shkëputen). Nëse një emër përdoruesi apo adresa e-mail e një profili "
-"korrispondon me një çfarëdo rregull ndalimi, por me asnjë rregull lejimi, "
-"profili nuk do të mund të krijohet apo të futet në sit. Një rregull host "
-"është efektive për shfaqjen e çdo faqeje, jo vetëm për regjistrimet."
+"Përcakto rregullat e hyrjes për emrin e përdoruesit dhe adresën e-mail për "
+"llogaritë e reja dhe ekzistuese (llogaritë e identifikuara "
+"momentalisht nuk do të shkëputen). Nëse një përdorues apo adresë e-mail për "
+"një llogari përputhet me ndonjë rregull ndalimi, por jo me ndonjë rregull "
+"lejimi, atëherë ajo llogari nuk do të lejohet të krijohet apo të "
+"identifikohet. Një rregull në nivel host-i është e vlefshme jo vetëm për "
+"regjistrimet por edhe për shfletimin e faqeve."

#: modules/user/user.module:1914
-#, fuzzy
msgid ""
"Permissions let you control what users can do on your site. Each user role "
"(defined on the user roles page) has its own set of "
@@ -1293,19 +1264,18 @@
"allow trusted users to share the administrative burden of running a busy "
"site."
msgstr ""
-"Të drejtat lejojnë kontrollin e çfarë përdoruesit mund të bëjnë në sitin "
-"tuaj. Çdo rol përdoruesi (përcaktuar tek faqja e rolet e "
-"përdoruesve
) ka të drejtat e tij. Për shembull, mund t'u japësh "
-"përdoruesve të klasifikuar si \"Administratorë\" të drejtën për të "
+"Autorizimet të lejojnë të kontrollosh se çfarë përdoruesit mund të bëjnë në "
+"sitin tuaj. Secili rol përdoruesi (i definuar në faqen rolet e përdoruesve) ka të drejtat e tij. Për shembull, mund t'u "
+"japësh përdoruesve të klasifikuar si \"Administratorë\" të drejtën për të "
"\"administruar nyjet\" por t'ja ndalosh këtë \"fuqi\" \"përdoruesit të "
-"identifikuar\" të thjeshtë. Mund të përdorësh të drejtat për t'ju afruar "
+"identifikuar\" të thjeshtë. Mund të përdorësh autorizimet për t'ju afruar "
"funksione të reja dhe shërbime përdoruesve të privilegjuar (p.sh. ata që "
-"abonohen). Të drejtat gjithashtu u japin mundësinë përdoruesve të besuar të "
-"ndajnë përgjegjsinë së bashku me administratorët në mirëmbajtjen dhe "
-"kontrollin e një siti tepër aktiv."
+"abonohen). Autorizimet gjithashtu u japin mundësinë përdoruesve të besuar të "
+"ndajnë përgjegjësinë së bashku me administratorët në mirëmbajtjen dhe "
+"kontrollin e një siti tepër aktiv."

#: modules/user/user.module:1916
-#, fuzzy
msgid ""
"Roles allow you to fine tune the security and administration of Drupal. A "
"role defines a group of users that have certain privileges as defined in "
msgstr ""
"Rolet ju japin mundësinë të sistemoni sigurinë dhe administrimin e "
-"Drupal. Roli përcakton një grup përdoruesish që kanë disa të drejta sikurse "
-"caktuar tek
të drejtat e përdoruesit. Shembuj "
-"roles janë: përdorues anonim, përdorues i autentikuar, moderator, "
+"Drupal. Roli përcakton një grup përdoruesish që kanë disa të drejta siç "
+"definohen në të drejtat e përdoruesit. Shembuj të "
+"roleve janë: përdorues anonim, përdorues i autentikuar, moderator, "
"administrator e kështu me rradhë. Në këtë zonë do të përcaktoni emrat e "
-"roleve
të roleve të ndryshëm. Për të eleminuar një rol zgjidh \"ndrysho"
-"\".Në menyrë të prezgjedhur Drupal instalohet me dy role përdoruesish:"
-"\n"
+"roleve të roleve të ndryshëm. Për të eleminuar një rol zgjidh "
+"\"ndrysho\".Në menyrë të paracaktuar Drupal instalohet me dy role "
+"përdoruesish:\n"
"

  \n"
  "
 • Përdorues anonim: ky rol përdoret për përdoruesit që nuk kanë një "
  "profil përdoruesi ose që nuk janë identifikuar.
 • \n"
  "

 • Përdorues të autentifikuar: ky rol i jepet automatikisht të gjithë "
  "përdoruesve të identifikuar.
 • \n"
  -"

"
+" ç"

#: modules/user/user.module:1922
-#, fuzzy
msgid ""
"Enter a simple pattern (\"*\" may be used as a wildcard match) to search for "
"a username or e-mail address. For example, one may search for \"br\" and "
"Drupal might return \"brian\", \"brad\", and \"brenda@example.com\"."
msgstr ""
-"Jep një skemë të thjeshtë (\"*\" mund të përdoret si simbol jolly në "
-"kërkim) për të kërkuar emrin e një përdoruesi. Për shembull, mund të "
-"kërkosh \"br\" dhe Drupal duhet të gjejë \"brian\", \"brad\", dhe \"brenda\"."
-""
+"Jep një skemë të thjeshtë (\"*\" mund të përdoret si simbol ekuivalent me "
+"çfarëdo) për të kërkuar një emër përdoruesi apo e-mail adresë. Për shembull, "
+"mund të kërkosh \"br\" dhe Drupal duhet të gjejë \"brian\", \"brad\", dhe "
+"\"brenda@example.com\"."

#: modules/user/user.module:1959
-#, fuzzy
msgid "role"
-msgstr "rolet"
+msgstr "roli"

#: modules/user/user.module:1977
-#, fuzzy
msgid "permission"
-msgstr "të drejtat"
+msgstr "autorizimet"

#: modules/user/user.module:2179
-#, fuzzy
msgid "Password strength:"
-msgstr "Fjalëkalimi"
+msgstr "Forca e fjalëkalimit"

#: modules/user/user.module:2180
-#, fuzzy
msgid "Low"
-msgstr "Log"
+msgstr "Ulët"

#: modules/user/user.module:2182
msgid "High"
-msgstr ""
+msgstr "Lart"

#: modules/user/user.module:2183
msgid ""
@@ -1378,96 +1343,104 @@
"characters. It should include numbers, punctuation, and both upper and "
"lowercase letters."
msgstr ""
+"Rekomandohet të përzgjidhet një fjalëkalim që përmbanë së paku gjashtë "
+"karaktere. Duhet të përfshij numra, shenja pikësimi, dhe shkronja të mëdha "
+"si dhe të vogla."

#: modules/user/user.module:2184
msgid "The password does not include enough variation to be secure. Try:"
msgstr ""
+"Fjalëkalimi nuk përfshin mjaft variacione për të qenë i sigurt. Provoni:"

#: modules/user/user.module:2185
msgid "Adding both upper and lowercase letters."
-msgstr ""
+msgstr "Duke shtuar shkronja të mëdha dhe të vogla."

#: modules/user/user.module:2186
msgid "Adding numbers."
-msgstr ""
+msgstr "Duke shtuar numra."

#: modules/user/user.module:2187
msgid "Adding punctuation."
-msgstr ""
+msgstr "Duke shtuar shenja pikësimi."

#: modules/user/user.module:2188
msgid "It is recommended to choose a password different from the username."
msgstr ""
+"Rekomandohet të përzgjidhet një fjalëkalim i ndryshëm nga emri i "
+"përdoruesit."

#: modules/user/user.module:2191
-#, fuzzy
msgid "Passwords match:"
-msgstr "Fjalëkalimi"
+msgstr "Fjalëkalimet përputhen:"

#: modules/user/user.module:2206
-#, fuzzy
msgid "After a user account has been created"
-msgstr "Profili u eleminua."
+msgstr "Pasi një llogari të jet krijuar"

#: modules/user/user.module:2209
-#, fuzzy
msgid "After a user's profile has been updated"
-msgstr "Fusha u rifreskua."
+msgstr "Pasi profili i një përdoruesi të jet rifreskuar"

#: modules/user/user.module:2212
-#, fuzzy
msgid "After a user has been deleted"
-msgstr "Alias u eleminua."
+msgstr "Pasi një përdorues të jetë fshirë"

#: modules/user/user.module:2215
msgid "After a user has logged in"
-msgstr ""
+msgstr "Pasi një përdorues të jet identifikuar"

#: modules/user/user.module:2218
msgid "After a user has logged out"
-msgstr ""
+msgstr "Pasi një përdorues të jet çidentifikuar"

#: modules/user/user.module:2221
msgid "When a user's profile is being viewed"
-msgstr ""
+msgstr "Kur profili i një përdoruesi është duke u shikuar"

#: modules/user/user.module:2234
msgid "Block current user"
-msgstr ""
+msgstr "Blloko përdoruesin e tanishëm"

#: modules/user/user.module:2240
msgid "Ban IP address of current user"
-msgstr ""
+msgstr "Ndalo IP adresën e përdoruesit të tanishëm"

#: modules/user/user.module:2333
msgid ""
"Welcome to Drupal. You are now logged in as user #1, which gives you full "
"control over your website."
msgstr ""
+"Mirësevini në Drupal. Tani jeni të identifikuar si përdoruesi #1, gjë që ju "
+"jep kontroll të plotë në ueb sitin tuaj."

#: modules/user/user.module:2335
msgid ""
" Your password is %pass. You may change your "
"password below."
msgstr ""
+"Fjalëkalimi juaj është %pass. Mund të ndryshoni "
+"fjalëkalimin tuaj më poshtë."

#: modules/user/user.module:2347
-#, fuzzy
msgid ""
"Created a new user account for %name. No e-mail has "
"been sent."
-msgstr "Profili i ri i përdoruesit u krijua. Nuk u dërgua asnjë e-mail."
+msgstr ""
+"Një llogari e re për %name u krijua. Nuk u dërgua asnjë "
+"e-mail."

#: modules/user/user.module:2354
msgid "Registration successful. You are now logged in."
-msgstr ""
+msgstr "Regjistrimi i suksesshëm. Tani jeni të identifikuar."

#: modules/user/user.module:2364
-#, fuzzy
msgid ""
"Password and further instructions have been e-mailed to the new user %name."
-msgstr "Fjalëkalimi dhe udhëzimet e tjera u dërguan tek adresa juaj e-mail."
+msgstr ""
+"Fjalëkalimi dhe udhëzimet e tjera u dërguan tek përdoruesi i ri %name."

#: modules/user/user.module:2367
msgid ""
@@ -1475,20 +1448,19 @@
msgstr "Fjalëkalimi dhe udhëzimet e tjera u dërguan tek adresa juaj e-mail."

#: modules/user/user.module:2375
-#, fuzzy
msgid ""
"Thank you for applying for an account. Your account is currently pending "
"approval by the site administrator.In the meantime, a welcome message "
"with further instructions has been sent to your e-mail address."
msgstr ""
-"Ju falenderojmë për kërkesën e një profili. Profili juaj gjendet në pritje "
-"të aprovimit nga ana e administratorit të sitit.Ndërkohë, fjalëkalimi "
-"juaj dhe informacionet e tjera janë dërguar tek adresa juaj e-mail."
+"Ju falenderojmë për aplikimin për llogari. Profili juaj gjendet në pritje të "
+"aprovimit nga ana e administratorit të sitit.Ndërkohë, një porosi "
+"mirëseardhjeje me instruksione të mëtutjeshme është dërguar në e-mail "
+"adresën tuaj."

#: modules/user/user.module:2412
-#, fuzzy
msgid "Notify user of new account"
-msgstr "Krijo një profil të ri"
+msgstr "Lajmro përdoruesin e llogarisë së re"

#: modules/user/user.module:1320
msgid "Login attempt failed for %user."
@@ -1499,39 +1471,34 @@
msgstr "U hap seanca për %name."

#: modules/user/user.module:1420
-#, fuzzy
msgid "New external user: %name using module %module."
-msgstr "Përdorues i ri jashtëm: %user po përdor modulin %module."
+msgstr "Përdorues i ri jashtëm: %user duke përdorur modulin %module."

#: modules/user/user.module:1607
msgid "Deleted user: %name %email."
msgstr "U eleminua përdoruesi: %name %email."

#: modules/user/user.module:2265
-#, fuzzy
msgid "Blocked user %name."
-msgstr "U eleminua përdoruesi: %name %email."
+msgstr "Përdoruesi: %name u bllokua"

#: modules/user/user.module:2275
msgid "Banned IP address %ip"
-msgstr ""
+msgstr "IP adresë e ndaluar %ip"

#: modules/user/user.module:2329
-#, fuzzy
msgid "New user: %name (%email)."
-msgstr "Përdoruesi i ri: %name %email."
+msgstr "Përdorues i ri: %name (%email)."

#: modules/user/user.module:778;781
-#, fuzzy
msgid "1 guest"
msgid_plural "@count guests"
msgstr[0] "1 vizitor"
-msgstr[1] "%count vizitorë"
+msgstr[1] "@count vizitorë"

#: modules/user/user.module:546
-#, fuzzy
msgid "administer permissions"
-msgstr "Ruaj të drejtat"
+msgstr "administro autorizimet"

#: modules/user/user.module:546
msgid "administer users"
@@ -1546,110 +1513,102 @@
msgstr "ndryshojnë emrin e tyre të përdoruesit"

#: modules/user/user.module:889
-#, fuzzy
msgid "User autocomplete"
-msgstr "auto-plotësim përdoruesi"
+msgstr "Auto-plotësim përdoruesi"

#: modules/user/user.module:899
-#, fuzzy
msgid "User account"
-msgstr "profili i përdoruesit"
+msgstr "Profili i përdoruesit"

#: modules/user/user.module:930
-#, fuzzy
msgid "Reset password"
-msgstr "ricakto fjalëkalimin"
+msgstr "Ricakto fjalëkalimin"

#: modules/user/user.module:940
msgid "User management"
-msgstr ""
+msgstr "Menaxhimi i përdoruesve"

#: modules/user/user.module:941
msgid "Manage your site's users, groups and access to site features."
msgstr ""
+"Menaxho përdoruesit, grupet, dhe qasjen e përdoruesve tuaj në mundësitë e "
+"sitit tuaj."

#: modules/user/user.module:950
msgid "List, add, and edit users."
-msgstr ""
+msgstr "Listo, shto, dhe modifiko përdoruesit."

#: modules/user/user.module:962
-#, fuzzy
msgid "Add user"
-msgstr "shto një përdorues"
+msgstr "Shto një përdorues"

#: modules/user/user.module:969
-#, fuzzy
msgid "User settings"
-msgstr "Rregullimet e-mail të përdoruesit"
+msgstr "Rregullimet e përdoruesve"

#: modules/user/user.module:970
msgid ""
"Configure default behavior of users, including registration requirements, e-"
"mails, and user pictures."
msgstr ""
+"Konfiguro sjelljen e paracaktuar të përdoruesve, duke përfshirë kushtet e "
+"regjistrimit, e-mail-at, dhe fotot e përdoruesve."

#: modules/user/user.module:979
-#, fuzzy
msgid "Permissions"
-msgstr "Të drejta"
+msgstr "Autorizimet"

#: modules/user/user.module:980
msgid "Determine access to features by selecting permissions for roles."
-msgstr ""
+msgstr "Përcakto qasjen në mundësi duke përzgjedhur autorizimet për rolet."

#: modules/user/user.module:988
msgid "List, edit, or add user roles."
-msgstr ""
+msgstr "Listo, modifiko, apo shto rolet e përdoruesve."

#: modules/user/user.module:995
-#, fuzzy
msgid "Edit role"
-msgstr "ndrysho rolin"
+msgstr "Ndrysho rolin"

#: modules/user/user.module:1002
-#, fuzzy
msgid "Access rules"
-msgstr "rregullat e hyrjes"
+msgstr "Rregullat e qasjes"

#: modules/user/user.module:1003
msgid ""
"List and create rules to disallow usernames, e-mail addresses, and IP "
"addresses."
msgstr ""
+"Listo dhe krijo rregullat për moslejimin e emrave të përdoruesve, e-mail "
+"adresave, dhe IP adresave."

#: modules/user/user.module:1021
-#, fuzzy
msgid "Check rules"
-msgstr "kontrollo rregullat"
+msgstr "Kontrollo rregullat"

#: modules/user/user.module:1028
-#, fuzzy
msgid "Edit rule"
-msgstr "ndrysho rregullën"
+msgstr "Ndrysho rregullën"

#: modules/user/user.module:1035
-#, fuzzy
msgid "Delete rule"
-msgstr "elemino rregullën"
+msgstr "Elemino rregullën"

#: modules/user/user.module:1044
-#, fuzzy
msgid "Log out"
-msgstr "shkëputu"
+msgstr "Shkëputu"

#: modules/user/user.module:1091
-#, fuzzy
msgid "Account"
-msgstr "profili im"
+msgstr "Llogaria"

#: modules/user/user.module:0
-#, fuzzy
msgid "anonymous user"
-msgstr "Përdoruesi anonim"
+msgstr "përdorues anonim"

#: modules/user/user.module:0
msgid "authenticated user"
-msgstr "përdorues i identifikuar"
+msgstr "përdorues i autentikuar"

#, fuzzy
#~ msgid "Stores site access rules."
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-syslog.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-syslog.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-syslog.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-syslog\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-14 12:00+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 23:56+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: modules/syslog/syslog.module:22
msgid ""
@@ -50,14 +50,13 @@
"\"@syslog_conf\">UNIX/Linux syslog.conf dhe funksionet openlog e syslog të PHP."

-#
#: modules/syslog/syslog.module:24
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Syslog module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"moduli i 'Kontaktit'."
+"moduli Syslog."

#: modules/syslog/syslog.module:43
msgid "Send events to this syslog facility"
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-aggregator.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-aggregator.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-aggregator.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: clean_perk_sq\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-11 20:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:34+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#
#: modules/aggregator/aggregator-feed-source.tpl.php:30
@@ -114,14 +114,13 @@
"Elementët e rinj të feed do të shtohen automatikisht tek kategoritë e "
"zgjedhura."

-#
#: modules/aggregator/aggregator.admin.inc:116
msgid ""
"The URL %url is invalid. Please enter a fully-qualified URL, such as http://"
"www.example.com/feed.xml."
msgstr ""
-"Adresa URL %url është e pavlefshme. Të lutem jep një adresë të plotë URL, si "
-"p.sh http://www.shembull.com/feed.xml."
+"Adresa URL %url është e pavlefshme. Të lutem jep një adresë të vlefshme URL, "
+"si p.sh http://www.shembull.com/feed.xml."

#
#: modules/aggregator/aggregator.admin.inc:127
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-system.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-system.po (revision 755)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-system.po (working copy)
@@ -7,8 +7,8 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-system\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-07 17:07+0200\n"
-"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-07 20:30+0200\n"
+"Last-Translator: bibiki \n"
"Language-Team: albanian \n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -356,10 +356,9 @@
"Modulët në vijim do të çinstalohen plotësisht nga siti juaj dhe të "
"gjithë të dhënat nga këta modulë do të humben
!"

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1078
msgid "Confirm uninstall"
-msgstr "Konfermo çinstalimin"
+msgstr "Konfirmo çinstalimin"

#
#: modules/system/system.admin.inc:1080
@@ -814,10 +813,9 @@
msgid "Default number of items to include in each feed."
msgstr "Numri i paracaktuar i elementëve për tu përfshirë në çdo burim."

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1444
msgid "Feed content"
-msgstr "Përmbajtja e feed"
+msgstr "Përmbajtja e burimit"

#
#: modules/system/system.admin.inc:1446
@@ -979,7 +977,6 @@
msgid "Off-line"
msgstr "Jashtë-linje"

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1639
msgid ""
"When set to \"Online\", all visitors will be able to browse your site "
@@ -989,6 +986,14 @@
"configured below. Authorized users can log in during \"Off-line\" mode "
"directly via the user login page."
msgstr ""
+"Kur të përzgjidhet \"Në linjë\", të gjithë vizitorët do të jenë në gjendje që "
+"të shfletojnë normalisht sitin tuaj. Kur të përzgjidhet \"Jasht linjës\", "
+"vetëm përdoruesit me lejen \"administro konfigurimin e sitit\" do të jenë në "
+"gjendje që t'i qasen sitit tuaj për të kryer mirëmbajtje; të gjithë "
+"përdoruesit tjerë do të shohin porosinë që siti është jasht linje të "
+"konfiguruar më poshtë. Përdoruesit e autorizuar mund të identifikohen gjatë "
+"kohës kur siti është jasht linje përmes faqes së "
+"identifikimit
të përdoruesve."

#
#: modules/system/system.admin.inc:1644
@@ -1002,10 +1007,9 @@
"Mesazhi që u duhet shfaqur vizituesve kur siti ndodhet në modalitetin jashtë-"
"linje."

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1661 modules/system/system.module:457
msgid "Clean URLs"
-msgstr "URL të pastra"
+msgstr "Pastro URL-të"

#
#: modules/system/system.admin.inc:1664
@@ -1072,10 +1076,9 @@
msgid "Command counters"
msgstr "Numëruesit e komandave"

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1768
msgid "The number of SELECT-statements."
-msgstr ""
+msgstr "Numri i fjalive SELECT."

#: modules/system/system.admin.inc:1769
msgid "The number of INSERT-statements."
@@ -1089,15 +1092,13 @@
msgid "The number of DELETE-statements."
msgstr "Numri i fjalive DELETE."

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1772
msgid "The number of table locks."
-msgstr ""
+msgstr "Numri i mbylljeve të tabelave."

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1773
msgid "The number of table unlocks."
-msgstr ""
+msgstr "Numri i hapjeve të tabelave."

#: modules/system/system.admin.inc:1776
msgid "Query performance"
@@ -1107,32 +1108,30 @@
msgid "The number of joins without an index; should be zero."
msgstr "Numri i lidhjeve pa index; duhet të jetë zero."

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1779
msgid ""
"The number of joins without keys that check for key usage after each row; "
"should be zero."
msgstr ""
+"Numri i lidhjeve pa çelësa që kontrollojnë për përdorimin e çelësave pas "
+"secilit rresht; duhet të jetë zero."

#: modules/system/system.admin.inc:1780
msgid "The number of sorts done without using an index; should be zero."
msgstr "Numri i sortimeve të kryera pa përdorur një index; duhet të jetë zero."

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1781
msgid "The number of times a lock could be acquired immediately."
-msgstr ""
+msgstr "Numri i herave që një dry mund të sigurohet përnjëherë."

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1782
msgid "The number of times the server had to wait for a lock."
-msgstr ""
+msgstr "Numri i herave që serveri është dashur të pres për një dry."

#: modules/system/system.admin.inc:1785
msgid "Query cache information"
msgstr "Informatat e kashesë së kërkimeve"

-#
#: modules/system/system.admin.inc:1786
msgid ""
"The MySQL query cache can improve performance of your site by storing the "
@@ -1140,6 +1139,10 @@
"server retrieves the result from the query cache rather than parsing and "
"executing the statement again."
msgstr ""
+"Kasheja e kërkimeve në MySQL mund të përmirësoj performancën e sitit tuaj "
+"duke ruajtur rezultatet e kërkimeve. Atëherë, nëse një kërkim identik "
+"pranohet më vonë, serveri i MySQL merr rezultatin nga kasheja e kërkimeve në "
+"vend se të interpretoj dhe ekzekutoj komandën nga fillimi."

#: modules/system/system.admin.inc:1788
msgid "The number of queries in the query cache."
@@ -1201,13 +1204,11 @@
msgid "Incompatible with this version of Drupal core"
msgstr "Nuk përputhet me këtë version të Drupal core"

-#
#: modules/system/system.admin.inc:2046;2176
msgid ""
"This version is incompatible with the !core_version version of Drupal core."
msgstr ""
-"Ky version nuk është i përshtatshëm me versionin !core_version të Drupal "
-"core."
+"Ky version nuk është i përshtatshëm me versionin !core_version të Drupal."

#
#: modules/system/system.admin.inc:2050;2180
@@ -1249,7 +1250,6 @@
msgstr[0] "Duhet të aktivizosh modulin @dependencies për të instaluar @module."
msgstr[1] "Duhet të aktivizosh modulët @dependencies për të instaluar @module."

-#
#: modules/system/system.module:52
msgid ""
"The system module is at the foundation of your Drupal website, and provides "
@@ -1260,13 +1260,20 @@
"fundamental site settings. A number of key system maintenance operations are "
"also part of the system module."
msgstr ""
+"Moduli system është në themel të sitit tënd Drupal, dhe siguron "
+"funksionalitetin bazik por të zgjerueshëm për përdorim me modulet dhe temat "
+"tjera. Disa elemente integrale të Drupal përmbahen në dhe menaxhohen nga "
+"moduli system, duke përfshirë memorimin në kashe, aktivizimin dhe "
+"çaktivizimin e moduleve dhe temave, përgatitjen dhe shfaqjen e faqes "
+"administruese, dhe konfigurimin themelor të sitit. Një numër i operacioneve "
+"themelore të mirëmbajtjes së sistemit është gjithashtu pjesë e modulit "
+"system."

#
#: modules/system/system.module:53
msgid "The system module provides:"
msgstr "Moduli 'system' vë në dispozicion:"

-#
#: modules/system/system.module:54
msgid ""
"support for enabling and disabling modules. Drupal "
@@ -1276,8 +1283,13 @@
"Drupal community are available for download at the Drupal.org module page."
msgstr ""
+"mbështetje për aktivizimin dhe çaktivizimin e moduleve. Drupal vie i paketuar me një numër modulesh "
+"thelbësore; secili modul siguron një grup diskret mundësish dhe mund të "
+"aktivizohet varësisht nga nevojat e sitit tuaj. Një varg i gjerë i moduleve "
+"shtesë i kontribuuar nga anëtarë të komunitetit Drupal është në dispozicion "
+"pë shkarkim në faqen e moduleve në Drupal.org."

-#
#: modules/system/system.module:55
msgid ""
"support for enabling and disabling themes, which "
@@ -1285,8 +1297,11 @@
"with several core themes and additional contributed themes are available at "
"the Drupal.org theme page."
msgstr ""
+"mbështetje për aktivizimin dhe çaktivizimin e temave, "
+"të cilat përcaktojnë dizajnin dhe prezentimin e sitit tuaj. Drupal vie i "
+"paketuar me disa tema thelbësore dhe me tema shtesë të kontribuuara janë në "
+"dispozicion në faqen e temave në Drupal.org"

-#
#: modules/system/system.module:56
msgid ""
"a robust caching system that allows the "
@@ -1296,8 +1311,13 @@
"your web traffic tied to anonymous visitors, Drupal's caching system may "
"significantly increase the speed of your site."
msgstr ""
+"një sistem i kashesë i qëndrueshëm që lejon "
+"ri-përdorimin efiçient të ueb faqeve dhe komponenteve të tyre të "
+"konstruktuara më parë. Drupal ruan faqet e kërkuara nga përdorues anonim në "
+"një format të kompresuar; varësisht nga konfigurimi i sitit tuaj dhe nga "
+"sasia e trafikut të vizitorëve anonim, sistemi i memorimit në kashe në "
+"Drupal mund të ris në mënyrë domethënëse shpejtësinë e sitit tuaj."

-#
#: modules/system/system.module:57
msgid ""
"a set of routine administrative operations that rely on a correctly-"
@@ -1307,8 +1327,14 @@
"information, see the online handbook entry for configuring cron jobs."
msgstr ""
+"një grup veprimesh rutinore të administrimit që mbështeten në një detyrë të mirëmbajtjes së kronologjisë të konfiguruar mirë "
+"që të ekzekutohet automatikisht. Një numër modulesh tjerë, duke përfshirë "
+"agreguesin e burimeve, modulin ping dhe search, gjithashtu mbështeten në një "
+"detyrë të mirëmbajtjes së kronologjisë. Për më shumë "
+"informata, shih manualin në linjë për konfigurimi i "
+"punëve të cron
."

-#
#: modules/system/system.module:58
msgid ""
"basic configuration options for your site, including site name and other information, and a site maintenance function for taking your site temporarily off-line."
msgstr ""
+"opsionet bazike të konfigurimit të sitit tuaj, duke përfshirë rregullimin e datës dhe kohës, mbështetjen e URL-ve të pastra, emrin e sitit "
+"dhe informatat tjera
, si dhe një funksion të mirëmbajtjes së sitit për të hequr sitin përkohësisht jasht "
+"linje."

#
#: modules/system/system.module:59
@@ -1342,7 +1374,6 @@
"Kjo faqe i shfaqë të gjitha detyrat administruese të mundshme për secilin "
"modul."

-#
#: modules/system/system.module:66
msgid ""
"Select which themes are available to your users and specify the default "
@@ -1352,6 +1383,13 @@
"different regions available for displaying content; for consistency in "
"presentation, you may wish to enable only one theme."
msgstr ""
+"Përzgjidh cilat tema janë në dispozicion për përdoruesit tuaj dhe specifiko "
+"temën e paracaktuar. Për të konfiguruar shfaqjen në tërë sitin tuaj, kliko "
+"në \"konfiguro\" më lart. Në mënyrë alternative, për të anashkaluar këto "
+"rregullime në një temë specifike, kliko lidhjen \"konfiguro\" për atë temë. "
+"Vëreni se temat e ndryshme mund të kenë rajone të ndryshme në dispozicion "
+"për shfaqjen e përmbajtjes; për konsistencë në prezantim, mbase dëshironi të "
+"aktivizoni vetëm një temë."

#: modules/system/system.module:67
msgid ""
@@ -1361,7 +1399,6 @@
"Për të ndryshuar pamjen e sitit tuaj, një numër i dizajneve të kontribuuara janë në dispozicion."

-#
#: modules/system/system.module:72
msgid ""
"These options control the display settings for the %template "
@@ -1369,16 +1406,22 @@
"used. By clicking \"Reset to defaults,\" you can choose to use the global settings for this theme."
msgstr ""
+"Këto opsione kontrollojnë rregullat e shfaqjes për temën

%"
+"template

. Kur siti juaj të shfaqet duke përdorur këtë temë, këto "
+"opsione do të përdoren. Duke klikuar \"Rivendos të paracaktuarën\", mund të "
+"zgjedhësh të shfrytëzosh parametrat global për këtë "
+"temë."

-#
#: modules/system/system.module:74
msgid ""
"These options control the default display settings for your entire site, "
"across all themes. Unless they have been overridden by a specific theme, "
"these settings will be used."
msgstr ""
+"Këto opsione kontrollojnë parametrat e shfaqjes së paracaktuar të tërë sitit "
+"tuaj, në të gjitha temat. Përveç nëse janë anashkaluar nga ndonjëra temë, "
+"këta parametra do të përdoren."

-#
#: modules/system/system.module:76
msgid ""
"Modules are plugins that extend Drupal's core functionality. Enable modules "
@@ -1389,6 +1432,15 @@
"disabled when your site becomes extremely busy. (Note that the Throttle checkbox is only available if the Throttle module is enabled.)"
msgstr ""
+"Modulet janë shtesa që zgjerojnë funksionalitetin thelbësor të Drupal. "
+"AKtivizo modulet duke përzgjedhur kutizën e kontrolit Aktivizo më "
+"poshtë dhe duke klikuar butonin Ruaj konfigurimin. Kur një modul "
+"aktivizohet, autorizime të reja mund të jenë në "
+"dispozicion. Për të reduktuar ngarkesën e serverit, modulet me kutizën e "
+"kontrollit Throttle të përzgjedhur janë të çaktivizuara "
+"përkohësisht kur siti juaj të jetë tejet i zënë. (Vëreni që kutiza e "
+"kontrollit Throttle është në dispozicion vetëm nëse moduli Throttle "
+"është i aktivizuar.)"

#
#: modules/system/system.module:78
@@ -1448,7 +1500,6 @@
"mbajnë këtë lidhje, ajo mund të shfrytëzohet për të shpreh mbështetje për "
"Drupal."

-#
#: modules/system/system.module:94
msgid ""
"Actions are individual tasks that the system can do, such as unpublishing a "
@@ -1457,6 +1508,12 @@
"new post is added or when a user logs in. Modules may also provide "
"additional actions."
msgstr ""
+"Veprimet janë detyra individuale që sistemi mund të kryej, siç është "
+"publikimi i një pjese të përmbajtjes apo ndalimi i ndonjë përdoruesi. "
+"Modulet, siç është moduli trigger, mund të nxis këto veprime kur ndonjë "
+"ngjarje e caktuar e sistemit ndodhë; për shembull, kur një artikull i ri "
+"shtohet apo kur një përdorues identifikohet. Modulet gjithashtu mund të "
+"sigurojnë veprime shtesë."

#: modules/system/system.module:95
msgid ""
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-upload.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-upload.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-upload.po (working copy)
@@ -53,7 +53,7 @@
"Project-Id-Version: general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-03-28 11:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:54+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: Albanian \n"
"Language: sq\n"
@@ -61,7 +61,7 @@
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: modules/upload/upload.admin.inc:10
msgid ""
@@ -135,11 +135,9 @@
msgstr ""

#: modules/upload/upload.admin.inc:144
-#, fuzzy
msgid "The maximum size of all files a user can have on the site."
msgstr ""
-"Madhësia maksimum e të gjithë files që një përdorues mund të ketë në sit (në "
-"megabytes)."
+"Madhësia maksimum e të gjithë file që një përdorues mund të ketë në sit."

#: modules/upload/upload.module:16
#, fuzzy
@@ -170,16 +168,14 @@
"përmasat e figurave."

#: modules/upload/upload.module:18
-#, fuzzy
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Upload module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"faqja e Ngarkimeve."
+"moduli Upload."

#: modules/upload/upload.module:21
-#, fuzzy
msgid ""
"Users with the upload files permission can "
"upload attachments. Users with the view uploaded "
@@ -187,10 +183,12 @@
"post types can take attachments on the
content types "
"settings
page."
msgstr ""
-"Përdoruesit me të drejtën e ngarkimit të files mund të ngarkojnë të bashkangjitur. Mund të përcaktoni llojet e mesazheve "
-"ku mund të shtohen të bashkangjitur tek faqja e
rregullimeve të llojeve të përmbajtjes."
+"Përdoruesit me të drejtën e ngarkimit të files "
+"mund të ngarkojnë të bashkangjitur. Përdoruesit me të "
+"drejtën e shikimit të file të ngarkuar
mund të shohin të "
+"bashkangjiturit e ngarkuar. Mund të përcaktoni llojet e materialeve ku mund "
+"të shtohen të bashkangjitur tek faqja e rregullimeve të "
+"llojeve të përmbajtjes
."

#: modules/upload/upload.module:67
msgid "Read full article to view attachments."
@@ -261,11 +259,10 @@
msgstr ""

#: modules/upload/upload.module:65;309
-#, fuzzy
msgid "1 attachment"
msgid_plural "@count attachments"
msgstr[0] "1 i bashkangjitur"
-msgstr[1] "%count të bashkangjitur"
+msgstr[1] "@count të bashkangjitur"

#: modules/upload/upload.module:46
msgid "upload files"
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-node.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-node.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-node.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-node\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-13 13:00+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 23:55+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#
#: modules/node/content_types.inc:42
@@ -699,7 +699,6 @@
msgid "@type: reverted %title revision %revision."
msgstr "@type: rikthyer %title revizioni %revision."

-#
#: modules/node/node.pages.inc:601
msgid "@type: deleted %title revision %revision."
msgstr "@type: u eleminua revizioni %revision i %title."
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-filter.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-filter.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-filter.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-filter\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-12 11:57+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:46+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#
#: modules/filter/filter.admin.inc:33
@@ -209,7 +209,6 @@
"një tjetër mund të shtojë automatikisht HTML për të kthyer në të klikueshëm "
"lidhjet në tekst."

-#
#: modules/filter/filter.module:25
msgid ""
"Users can choose between the available input formats when creating or "
@@ -218,10 +217,8 @@
msgstr ""
"Përdoruesit mund të zgjedhin midis formateve të input në dispozicion kur "
"krijojnë apo ndryshojnë përmbajtje. Administratorët mund të konfigurojnë "
-"çfarë formatesh input të jenë në dispozicion për çdo rol përdoruesi, dhe "
-"edhe të caktojnë format e prezgjedhur për tu përdorur. Administratorët mund "
-"të krijojnë formate të rinj. Çdo format input mund të konfigurohet për të "
-"përdorur një zgjedhje filtrash."
+"çfarë formatesh input të jenë në dispozicion për çdo rol përdoruesi dhe të "
+"pëcaktojnë formatin e prezgjedhur në përdorim."

#
#: modules/filter/filter.module:26
@@ -249,7 +246,6 @@
"fundit të shfaqet. Përdoruesit mund të zgjedhin midis formateve të input në "
"dispozicion kur shtojnë përmbajtje."

-#
#: modules/filter/filter.module:30
msgid ""
"Use the list below to configure which input formats are available to which "
@@ -258,14 +254,13 @@
"formats are available to users in a role with the \"administer filters\" "
"permission."
msgstr ""
-"Përdoruesit mund të zgjedhin midis formateve të input në dispozicion kur "
-"krijojnë apo ndryshojnë përmbajtje. Administratorët mund të konfigurojnë "
-"çfarë formatesh input të jenë në dispozicion për çdo rol përdoruesi, dhe "
-"edhe të caktojnë format e prezgjedhur për tu përdorur. Administratorët mund "
-"të krijojnë formate të rinj. Çdo format input mund të konfigurohet për të "
-"përdorur një zgjedhje filtrash."
+"Përdor listën e mëposhtme për të konfiguruar llojet e formateve të input në "
+"dispozicion në varësi të roleve, sikurse dhe për të përcaktuar formatin e "
+"prezgjedhur në përdorim (p.sh. për tu përdorur tek materialet e importuar). "
+"Formati i prezgjedhur mund të përdoret gjithmonë nga përdoruesit. Të gjithë "
+"formatet e input mund të përdoren nga përdoruesët që i përkasin një roli me "
+"të drejtën e \"administrimit të filtrave\"."

-#
#: modules/filter/filter.module:33
msgid ""
"Every filter performs one particular change on the user input, for "
@@ -278,8 +273,8 @@
"për shembull pastrimin e HTML-së së rrezikshme ose kthimi i adresave URL në "
"lidhje të klikueshme. Zgjidh filtrat që dëshiron t'i aplikosh tekstit në "
"këtë format input-i. Nëse sistemi ju njofton që disa prej filtrave janë duke "
-"shkaktuar konflikte në output, ju jepet mundësia e resistemimit të tyre."
+"shkaktuar konflikte në output, ju jepet mundësia e resistemimit të tyre."

#
#: modules/filter/filter.module:35
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-book.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-book.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-book.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-book\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-12 10:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 23:47+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#
#: modules/book/book-navigation.tpl.php:40
@@ -324,7 +324,6 @@
"libër i shkruar në bashkëpunim me të tjerë, duke i vendosur nën një dokument "
"ekzistues duke i shtuar në menunë e tabelës së përmbajtjes."

-#
#: modules/book/book.module:1007
msgid ""
"Pages in the book hierarchy have navigation elements at the bottom of the "
@@ -338,7 +337,7 @@
"brendësi të tekstit. Këto lidhje çojnë tek faqet paraardhëse e "
"pasardhëse dhe tek niveli
mbi faqen e hapur në strukturën "
"e librit. Elementë të tjerë lundrimi mund të shtohen duke aktivizuar "
-"bllokun e lundrimit të librit tek faqja e "
+"bllokun e lundrimit të librit tek
faqja e "
"administrimit të blloqeve
."

#
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-contact.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-contact.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-contact.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-contact\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-12 11:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 23:52+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#
#: modules/contact/contact.admin.inc:18;47
@@ -200,14 +200,13 @@
msgid "Your message has been sent."
msgstr "Mesazhi juaj u dërgua."

-#
#: modules/contact/contact.pages.inc:161
msgid ""
"You need to provide a valid e-mail address to contact other users. Please "
"update your user information and try again."
msgstr ""
"Duhet të japësh një adresë të vlefshme e-mail për të kontaktuar përdoruesit "
-"e tjerë. Të lutem përditëso informacionet tuaja të "
+"e tjerë. Të lutem përditëso
informacionet tuaja të "
"përdoruesit
dhe riprovo."

#
@@ -335,16 +334,14 @@
"formularit të kontaktit që një përdorues mund të kryejë në një orë, dhe "
"gjëndjen e paracaktuar të formularit të kontaktit personal të përdoruesve."

-#
#: modules/contact/contact.module:20
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Contact module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"moduli i 'Kontaktit'."
+"moduli i 'Kontaktit'."

-#
#: modules/contact/contact.module:23
msgid ""
"This page lets you set up your site-wide contact form. "
@@ -356,33 +353,32 @@
"This can be useful to provide additional contact information such as your "
"postal address and telephone number."
msgstr ""
-"Kjo faqe ju jep mundësinë të konfiguroni formularin tuaj "
-"të kontaktit për brenda sitit
. Për këtë qëllim, shtoni një apo më shumë "
+"Kjo faqe ju jep mundësinë të konfiguroni formularin tuaj të "
+"kontaktit për brenda sitit
. Për këtë qëllim, shtoni një apo më shumë "
"kategori. Mund të përcaktosh marrës të ndryshëm për çdo kategori për t'ia "
"drejtuar mesazhet personave të ndryshëm. Për shembull, mund të dërgoni "
"mesazhet me përshtypjet mbi sitin tek webmasteri dhe kërkesat për "
-"informacione në lidhje me prodhimet tek reparti i shitjes. Tek faqja e rregullimeve, mund të personalizoni informacionet "
-"e shfaqur tek formulari i kontaktit. Mund të jetë e dobishme për të vënë në "
-"dispozicion informacione shtesë si adresa e postës dhe numri i telefonit."
+"informacione në lidhje me prodhimet tek reparti i shitjes. Tek faqja e rregullimeve, mund të personalizoni "
+"informacionet e shfaqur tek formulari i kontaktit. Mund të jetë e dobishme "
+"për të vënë në dispozicion informacione shtesë si adresa e postës dhe numri "
+"i telefonit."

-#
#: modules/contact/contact.module:25
msgid ""
"The menu item can be customized and configured only once the menu module has "
"been enabled."
msgstr ""
"Elementi i menusë mund të personalizohet dhe konfigurohet vetëm pasi të jetë "
-"aktivuar moduli 'menu'."
+"aktivizuar moduli 'menu'."

-#
#: modules/contact/contact.module:30
msgid ""
"The contact module also adds a menu item "
"(disabled by default) to the navigation block."
msgstr ""
-"Moduli i 'kontaktit' gjithashtu shton një zë "
-"menuje
(çaktivuar në menyrë të prezgjedhur) tek blloku i lundrimit."
+"Moduli i 'kontaktit' gjithashtu shton një zë "
+"menuje
(çaktivizuar në menyrë të prezgjedhur) tek blloku i lundrimit."

#
#: modules/contact/contact.module:144
@@ -394,7 +390,6 @@
msgid "Personal contact form"
msgstr "Formular kontakti personal"

-#
#: modules/contact/contact.module:151
msgid ""
"Allow other users to contact you by e-mail via your "
@@ -403,41 +398,37 @@
"administrators are able to contact you even if you choose not to enable this "
"feature."
msgstr ""
-"Lejon përdoruesit e tjerë t'ju kontaktojnë me anë të e-mail via
formularit tuaj personal të kontaktit. Ki parasysh që adresa "
+"Lejon përdoruesit e tjerë t'ju kontaktojnë me anë të e-mail via formularit tuaj personal të kontaktit. Ki parasysh që adresa "
"juaj e-mail nuk do të jetë publike për anëtarët e tjerë të komunitetit, "
"vetëm përdoruesit e privilegjuar si p.sh. administratorët e sitit do të jenë "
"në gjendje t'ju kontaktojnë, me përjashtim të rastit kur vendosni të mos "
-"aktivoni këtë funksion."
+"aktivizoni këtë funksion."

-#
#: modules/contact/contact.module:172;178
msgid "[!category] !subject"
-msgstr "[%category] %subject"
+msgstr "[!category] !subject"

-#
#: modules/contact/contact.module:173
msgid "!name sent a message using the contact form at !form."
msgstr ""
-"%name ka dërguar një mesazh me anë të formularit të kontaktit tek %form."
+"!name ka dërguar një mesazh me anë të formularit të kontaktit tek !form."

-#
#: modules/contact/contact.module:187
msgid ""
"!name (!name-url) has sent you a message via your contact form (!form-url) "
"at !site."
msgstr ""
-"%name (%name-url) ju ka dërguar një mesazh me anë të formularit tuaj të "
-"kontaktit (%form-url) tek %site."
+"!name (!name-url) ju ka dërguar një mesazh me anë të formularit tuaj të "
+"kontaktit (!form-url) tek !site."

-#
#: modules/contact/contact.module:188
msgid ""
"If you don't want to receive such e-mails, you can change your settings at !"
"url."
msgstr ""
"Nëse nuk dëshiron të marrësh e-mails të ngjashëm, mund të ndryshosh "
-"rregullimet tek %url."
+"rregullimet tek !url."

#
#: modules/contact/contact.module:189
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-translation.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-translation.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-translation.po (working copy)
@@ -53,7 +53,7 @@
"Project-Id-Version: general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-04 17:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 23:57+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: Albanian \n"
"Language: sq\n"
@@ -61,7 +61,7 @@
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: modules/translation/translation.pages.inc:41
msgid "outdated"
@@ -176,13 +176,12 @@
msgstr ""

#: modules/translation/translation.module:45
-#, fuzzy
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Translation module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"moduli i 'Kontaktit'."
+"moduli Translation."

#: modules/translation/translation.module:48
msgid ""
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-trigger.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-trigger.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-trigger.po (working copy)
@@ -53,8 +53,8 @@
"Project-Id-Version: general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-06 15:40+0200\n"
-"Last-Translator: KiNG \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:00+0200\n"
+"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: Albanian \n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -77,9 +77,8 @@
msgstr "Joatribuar"

#: modules/trigger/trigger.admin.inc:88;87
-#, fuzzy
msgid "Action %action has been unassigned."
-msgstr "Kategoria %category u rifreskua."
+msgstr "Aksioni %action nuk është më i atribuar."

#: modules/trigger/trigger.admin.inc:144
msgid "Trigger: "
@@ -176,13 +175,12 @@
msgstr ""

#: modules/trigger/trigger.module:29
-#, fuzzy
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Trigger module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"faqja e Gjurmimit."
+"moduli Trigger."

#: modules/trigger/trigger.module:39
msgid "Triggers"
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-throttle.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-throttle.po (revision 756)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-throttle.po (working copy)
@@ -7,7 +7,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: clean_perk_sq\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-07 18:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 15:01+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
"Language: sq\n"
@@ -131,14 +131,13 @@
"numri i përdoruesve anonimë apo të identifikuar aktualisht duke vizituar "
"sitin tuaj tejkalon kufirin e përcaktuar. "

-#
#: modules/throttle/throttle.module:123
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Throttle module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"faqja e Valvolës."
+"moduli Throttle."

#
#: modules/throttle/throttle.module:126
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-blogapi.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-blogapi.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-blogapi.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: clean_perk_sq\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-11 20:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:49+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#
#: modules/blogapi/blogapi.module:15
@@ -277,7 +277,6 @@
msgid "Enable for external blogging clients"
msgstr "Aktivizo për klientët e jashtëm të blogging"

-#
#: modules/blogapi/blogapi.module:711
msgid ""
"Select the content types available to external blogging clients via Blog "
@@ -285,7 +284,7 @@
"\"blog\" by the external client."
msgstr ""
"Zgjidh llojet e përmbajtjes në dispozicion për klientët e jashtëm me anë të "
-"Blog AP. Nëse suportuar dhe në dispozicion, çdo lloj përmbajtje do të "
+"Blog API. Nëse suportuar dhe në dispozicion, çdo lloj përmbajtje do të "
"shfaqet si një \"ditar\" i veçantë nga klienti i jashtëm."

#
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-taxonomy.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-taxonomy.po (revision 754)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-taxonomy.po (working copy)
@@ -53,8 +53,8 @@
"Project-Id-Version: general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-07 12:49+0200\n"
-"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 02:10+0200\n"
+"Last-Translator: bibiki \n"
"Language-Team: Albanian \n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -118,28 +118,30 @@
"Terms are created by users when submitting posts by typing a comma separated "
"list."
msgstr ""
+"Kushtet krijohen nga përdoruesit kur paraqesin postimet duke shtypur një "
+"listë të ndarë me presje."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:161
msgid "Multiple select"
msgstr "Zgjedhje shumëfishe"

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:163
-#, fuzzy
msgid ""
"Allows posts to have more than one term from this vocabulary (always true "
"for tags)."
msgstr ""
-"Lejon nyjet të kenë më shumë se një term nga ky fjalor (gjithmonë e vërtetë "
-"për kategorizimin e lirë)."
+"Lejon publikimet të kenë më shumë se një term nga ky fjalor (gjithmonë e "
+"vërtetë për etiketat)."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:168
msgid ""
"At least one term in this vocabulary must be selected when submitting a post."
msgstr ""
+"Të paktën një term në këtë fjalor duhet të zgjidhet kur paraqitni një post."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:173
msgid "Vocabularies are displayed in ascending order by weight."
-msgstr ""
+msgstr "Fjalorët shfaqen në renditje nga pesha më e ulët tek më e larta."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:202;203
msgid "Created new vocabulary %name."
@@ -150,9 +152,8 @@
msgstr "Fjalori %name u rifreskua."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:254
-#, fuzzy
msgid "Terms in %vocabulary"
-msgstr "ndrysho fjalorin"
+msgstr "Terme në %vocabulary"

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:409
msgid "No terms available."
@@ -164,29 +165,28 @@
msgstr "Kthe në vlerat e prezgjedhura"

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:624
-#, fuzzy
msgid "Add term to %vocabulary"
-msgstr "shto një fjalor"
+msgstr "Shto termin tek %vocabulary"

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:663
msgid "Term name"
msgstr "Emri i termit"

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:666
-#, fuzzy
msgid "The name of this term."
-msgstr "Emri i këtij siti web."
+msgstr "Emri i këtij termi."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:672
msgid ""
"A description of the term. To be displayed on taxonomy/term pages and RSS "
"feeds."
msgstr ""
+"Një përshkrim i termit. Do të shfaqet në faqet e taksonomisë/termeve dhe "
+"burimet e RSS."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:676
-#, fuzzy
msgid "Advanced options"
-msgstr "Opsionet e përditësimit"
+msgstr "Opsionet e detajuara"

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:695
msgid "Parents"
@@ -205,11 +205,8 @@
msgstr "Sinonime"

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:702
-#, fuzzy
msgid "Synonyms of this term, one synonym per line."
-msgstr ""
-"Sinonimet për këtë term, një sinonim për çdo "
-"rresht."
+msgstr "Sinonimet për këtë term, një sinonim për çdo rresht."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:708
msgid "Terms are displayed in ascending order by weight."
@@ -224,13 +221,12 @@
msgstr "U krijua termi i ri %term."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:772;773
-#, fuzzy
msgid "Updated term %term."
-msgstr "U krijua termi i ri %term."
+msgstr "U përditësua termi %term."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:818
msgid "Set multiple term parents?"
-msgstr ""
+msgstr "Përcakto prindër sipas termave të shumfisht."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:819
msgid ""
@@ -284,21 +280,23 @@
msgstr "U eleminua fjalori %name."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:908
-#, fuzzy
msgid ""
"Are you sure you want to reset the vocabulary %title to alphabetical order?"
-msgstr "Jeni i sigurt që dëshironi të eleminoni fjalorin %title?"
+msgstr ""
+"Jeni të sigurt që dëshironi të resetoni fjalorin %title në renditjen sipas "
+"alfabetit."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:911
msgid ""
"Resetting a vocabulary will discard all custom ordering and sort items "
"alphabetically."
msgstr ""
+"Resetimi i një fjalori do të injoroj të gjitha renditjet e përzgjedhura dhe "
+"do të sortoj elementet sipas alfabetit."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:923;924
-#, fuzzy
msgid "Reset vocabulary %name to alphabetical order."
-msgstr "U eleminua fjalori %name."
+msgstr "Reseto fjalorin %name në renditje sipas alfabetit."

#: modules/taxonomy/taxonomy.admin.inc:203;207;769;773;855;889;924
msgid "taxonomy"
@@ -306,25 +304,23 @@

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:421
msgid "- None selected -"
-msgstr ""
+msgstr "- Asnjë zgjedhje -"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:424
msgid "- None -"
-msgstr ""
+msgstr "- Asnjë -"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:520
-#, fuzzy
msgid ""
"A comma-separated list of terms describing this content. Example: funny, "
"bungee jumping, \"Company, Inc.\"."
msgstr ""
-"Një listë termash të ndarë me presje, që përshkruan këtë përmbajtje. "
-"Shembull: argëtuese, bungie jumping, \"Company, Inc.\"."
+"Një listë termesh të ndarë me presje, që përshkruan këtë përmbajtje. "
+"Shembull: argëtuese, bungee jumping, \"Company, Inc.\"."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:551
-#, fuzzy
msgid "Vocabularies"
-msgstr "Emri i fjalorit"
+msgstr "Fjalorët"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:638
msgid "The %name vocabulary can not be modified in this way."
@@ -356,11 +352,11 @@

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1268
msgid "Type of Meal: Appetizer, Main Course, Salad, Dessert"
-msgstr ""
+msgstr "Lloji i shujtës: Paragjellë, Gjellë, Sallatë, Dezert"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1269
msgid "Preparation Time: 0-30mins, 30-60mins, 1-2 hrs, 2hrs+"
-msgstr ""
+msgstr "Koha e përgatitjes:0-30min, 30-60min, 2orë+"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1270
msgid ""
@@ -392,13 +388,12 @@
msgstr ""

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1273
-#, fuzzy
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Taxonomy module."
msgstr ""
-"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"faqja e Taxonomy."
+"Për informacione më të hollësishme, shiko zërin e manualit në linjë mbi modulin Taxonomy."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1276
msgid ""
@@ -409,6 +404,13 @@
"everything, or separate controlled vocabularies to define the various "
"properties of your content, for example 'Countries' or 'Colors'."
msgstr ""
+"Moduli taxonomy të lejon të kategorizosh përmbajtjen tënde duke shfrytëzuar "
+"etiketat si dhe termat e definuara nga administratori. Ai është një mjet "
+"fleksibil për klasifikimin e përmbajtjes me shumë mundësi të avancuara. Për "
+"fillim, krijo një 'Fjalor' për të mbajtur një grumbull termash apo "
+"etiketash. Mund të krijosh një fjalor me etiketim të lirë për çdo gjë, apo "
+"fjalorë të kontrolluar ndaras për të definuar tiparet e ndryshme të "
+"përmbajtjes tënde, për shembull, 'Vendet' apo 'Ngjyrat'."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1277
msgid ""
@@ -429,6 +431,8 @@
"%capital_name is a free-tagging vocabulary. To change the name or "
"description of a term, click the edit link next to the term."
msgstr ""
+"%capital_name është një fjalor me etiketim të lirë. Për të ndryshuar emrin "
+"apo përshkrimin e termit, kliko linkun ndrysho afër termit."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1286
msgid ""
@@ -436,6 +440,10 @@
"vocabulary by using the handles on the left side of the table. To change the "
"name or description of a term, click the edit link next to the term."
msgstr ""
+"%capital_name është një fjalor i rrafsht. Mund të organizosh termat në "
+"fjalorin %name duke përdorur dorezat në anën e majt të tabelës. Për të "
+"ndryshuar emrin apo përshkrimin e termit, kliko linkun ndrysho afër "
+"termit."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1288
msgid ""
@@ -444,6 +452,10 @@
"To change the name or description of a term, click the edit link "
"next to the term."
msgstr ""
+"%capital_name është fjalorë me vetëm një hierarki. Mund të organizosh termat "
+"në fjalorin %name duke përdorur dorezat në anën e majt të tabelës. Për të "
+"ndryshuar emrin apo përshkrimin e një termi, kliko linkun ndrysho "
+"afër termit."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1290
msgid ""
@@ -452,6 +464,11 @@
"and drop of multiple hierarchies is not supported, but you can re-enable "
"drag and drop support by editing each term to include only a single parent."
msgstr ""
+"%capital_name është fjalor me hierarki të shumfisht. Për të ndryshuar emrin "
+"apo përshkrimin e një termi, kliko linkun ndrysho afër termit. "
+"Tërhiq dhe lësho për hierarkitë e shumfishta nuk është e mundshme, por mund "
+"të riaktivizosh mbështetjen për tërhiq dhe lësho duke ndryshuar secilin term "
+"që të përfshij vetëm një prind."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1293
msgid ""
@@ -461,62 +478,60 @@
"terms are chosen from a select list and can only be created by users with "
"the \"administer taxonomy\" permission."
msgstr ""
+"Defino se si fjalori yt do t'i paraqitet administratorëve dhe përdoruesve, "
+"dhe cilat tipe të përmbajtjes të kategorizohen me të. Etiketat i lejojnë "
+"përdoruesve që të krijojnë terma kur të paraqesin postime duke shtypur lista "
+"të ndara me presje. Përndryshe termat përzgjedhen nga një listë e selektuar "
+"dhe mund të krijohen vetëm nga përdoruesit me autorizimin \"administro "
+"taksonominë\"."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1332
msgid "After saving a new term to the database"
-msgstr ""
+msgstr "Mbas ruajtjes së një termi të ri në databazë"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1335
msgid "After saving an updated term to the database"
-msgstr ""
+msgstr "Mbas ruajtjes së një termi të përditësuar në databazë"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:1338
msgid "After deleting a term"
-msgstr ""
+msgstr "Mbas fshirjes së një termi"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:13
msgid "administer taxonomy"
msgstr "administron taxonomy"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:113
-#, fuzzy
msgid "Manage tagging, categorization, and classification of your content."
-msgstr "Mundëson kategorizimin e përmbajtjes."
+msgstr "Menaxho etiketimet, kategorizimet, dhe klasifikimet e përmbajtjes tuaj."

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:127
-#, fuzzy
msgid "Add vocabulary"
-msgstr "shto një fjalor"
+msgstr "Shto një fjalor"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:137
-#, fuzzy
msgid "Edit vocabulary"
-msgstr "ndrysho fjalorin"
+msgstr "Ndrysho fjalorin"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:146
-#, fuzzy
msgid "Edit term"
-msgstr "ndrysho termin"
+msgstr "Ndrysho termin"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:154
-#, fuzzy
msgid "Taxonomy term"
-msgstr "term i taxonomy"
+msgstr "Termi i taksonomisë"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:163
-#, fuzzy
msgid "Autocomplete taxonomy"
-msgstr "autoplotësimi i taxonomy"
+msgstr "Autoplotësimi i taksonomisë"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:170
-#, fuzzy
msgid "List terms"
-msgstr "lista termeve"
+msgstr "Listo termat"

#: modules/taxonomy/taxonomy.module:185
-#, fuzzy
msgid "Add term"
-msgstr "shto një term"
+msgstr "Shto një term"

#, fuzzy
#~ msgid "Stores term information."
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-color.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-color.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-color.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-color\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-12 10:34+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 23:48+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: modules/color/color.module:10
msgid ""
@@ -62,14 +62,13 @@
"lidhjen përkatëse \"konfiguro\" të temës tek faqja e "
"administrimit të temave
."

-#
#: modules/color/color.module:13
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Color module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"moduli i 'Kontaktit'."
+"moduli 'Color'."

#: modules/color/color.module:38
msgid ""
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-update.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-update.po (revision 758)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-update.po (working copy)
@@ -7,7 +7,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: clean_perk_sq\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-08 00:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-09 00:01+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
"Language: sq\n"
@@ -315,14 +315,13 @@
"status module from the module administration page."
msgstr ""

-#
#: modules/update/update.module:99
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Update status module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"moduli i 'Kontaktit'."
+"moduli i gjëndjes së përditësimit."

#
#: modules/update/update.module:220;252
Index: drupal/drupal-6--1-1/modules-forum.po
===================================================================
--- drupal/drupal-6--1-1/modules-forum.po (revision 752)
+++ drupal/drupal-6--1-1/modules-forum.po (working copy)
@@ -7,15 +7,15 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: modules-forum\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-17 10:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 23:54+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
"Language-Team: albanian \n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#
#: modules/forum/forum-list.tpl.php:38
@@ -306,14 +306,13 @@
"ndryshohet një temë forumi do të fshihen (bëhen të padukshëm) të gjithë "
"komentet ekzistues në dikutim dhe do të ndalohet shtimi i komenteve të rinj."

-#
#: modules/forum/forum.module:22
msgid ""
"For more information, see the online handbook entry for Forum module."
msgstr ""
"Për informacione të tjera lexo manualin e konfigurimit dhe personalizimit, "
-"faqja Forume."
+"moduli Forum."

#
#: modules/forum/forum.module:25
Index: drupal/modules-translation.po
===================================================================
--- drupal/modules-translation.po (revision 746)
+++ drupal/modules-translation.po (working copy)
@@ -53,14 +53,15 @@
"Project-Id-Version: general\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-19 18:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-04 17:58+0200\n"
-"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-07 20:31+0200\n"
+"Last-Translator: Arianit \n"
"Language-Team: Albanian \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: modules/translation/translation.pages.inc:41
msgid "outdated"
@@ -131,13 +132,15 @@

#: modules/translation/translation.module:39
msgid "Working with translation-enabled content types:"
-msgstr ""
+msgstr "Duke punuar me përkthim-aktivizime llojet e përmbajtjes:"

#: modules/translation/translation.module:40
msgid ""
"Use the Language drop down to select the appropriate language when "
"creating or editing posts."
msgstr ""
+"Përdorni Gjuhën zbritur poshtë për të zgjedhur gjuhën e "
+"përshtatshme për të krijuar apo postimet e bëra për ti redaktuar."

#: modules/translation/translation.module:41
msgid ""
@@ -147,6 +150,11 @@
"be added or edited using a specialized editing form that also displays the "
"content being translated."
msgstr ""
+"Sigurimi i të rejave apo editimeve përkthimeve aktuale për postet ekzistuese "
+"përmes Përkthim tab. Vetëm të dukshme, ndërsa shikimin e një post "
+"si një përdorues me përkthejnë përmbajtje leje, kjo skedë lejon "
+"përkthime për të shtuar apo redaktuar duke përdorur një formë të "
+"specializuar redaktimi që gjithashtu tregon përmbajtjen duke u përkthyer."

#: modules/translation/translation.module:42
msgid ""
Index: drupal/module-shtuar/date/translations/date_api.sq.po
===================================================================
--- drupal/module-shtuar/date/translations/date_api.sq.po (revision 746)
+++ drupal/module-shtuar/date/translations/date_api.sq.po (working copy)
@@ -23,23 +23,25 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: date_api\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-07 19:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-16 12:28+0100\n"
-"Last-Translator: Laurent Dhima \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-07 19:47+0200\n"
+"Last-Translator: Arianit \n"
"Language-Team: albanian \n"
+"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: date_api.admin.inc:40;243
msgid "remove"
-msgstr "hiq"
+msgstr "shlyej"

#: date_api.admin.inc:48
msgid "No custom formats configured. Please add some."
msgstr ""
-"Nuk është konfiguruar asnjë format i personalizuar. Duhet të "
-"shtoni
një format."
+"Nuk është konfiguruar asnjë format i personalizuar. Duhet të shtoni një format."

#: date_api.admin.inc:64
msgid "Format string"
@@ -48,9 +50,9 @@
#: date_api.admin.inc:66
msgid "A user-defined date format. See the PHP manual for available options. This format is currently set to display as %date."
msgstr ""
-"Një format date i përcaktuar nga përdoruesi. Shiko "
-"manualin PHP
për opsionet në dispozicion. Ky format aktualisht "
-"është caktuar të shfaqë si %date."
+"Një format date i përcaktuar nga përdoruesi. Shiko manualin "
+"PHP
për opsionet në dispozicion. Ky format aktualisht është caktuar të "
+"shfaqë si %date."

#: date_api.admin.inc:72
msgid "Save configuration"
@@ -306,4 +308,3 @@
#: date_api.info:0 date/date.info:0 date_locale/date_locale.info:0 date_php4/date_php4.info:0 date_popup/date_popup.info:0 date_repeat/date_repeat.info:0 date_timezone/date_timezone.info:0 date_tools/date_tools.info:0
msgid "Date/Time"
msgstr "Data/Ora"
-

BashkangjiturMadhësia
Plain text icon ndryshime-201010090211.txt109.38 KB