You are here

Fedora

Administratori's picture

Po e hap këtë forum duke dërguar disa pamje nga Fedora, shpërndarja Linux që do të zërë vendin e RedHat në PD-Desktop.
Instalimi i provës është kryer në një portatël IBM TransNote ThinkScribe (për fat të keq instalim via NFS mbasi ky portatël nuk mundëson boot nga CD).