GNU

Liçenca Publike Gjenerale

Ky është përkthimi jo zyrtar i Liçencës Publike Gjenerale GNU. Nuk është publikuar nga Free Software Foundation dhe nuk ka vlerë legale në shprehjen e kushteve të shpërndarjes së software që përdor liçencën GPL. Vetëm versioni origjinal në anglisht i liçencës ka vlerë legale. Megjithatë, shpresojmë që ky përkthim do të ndihmojë personat që flasin shqip të kuptojnë më mirë kuptimin e liçencës GPL.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Albanian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help albanian speakers understand the GNU GPL better.

LIÇENCA PUBLIKE GJENERALE (GPL) E PROJEKTIT GNU Versioni 2, Qershor 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

Përkthim i kryer p
ër AlbLinux.net. Ky është versioni i pare në shqip (23 janar 2002). Kushdo mund të kopjojë dhe të shpërndajë kopje të plota të këtij dokumenti të liçencës, por ndalohet modifikimi.

Parathënie.
Liçencat e shumicës së programeve kanë si qëllim t'i heqin përdoruesve lirinë e shpërndarjes dhe modifikimit të vetë programit. Përkundrazi, Liçenca Publike Gjenerale GNU është menduar për të garantuar lirinë e shpërndarjes dhe modifikimit të software të lirë, me qëllim që të sigurohet që programet të jenë të lirë për të gjithë përdoruesit e tyre. Kjo Liçencë i aplikohet shumicës së programeve të Free Software Foundation dhe çdo programi tjetër autorët e të cilit kanë vendosur të përdorin këtë Liçencë. Disa programe të tjerë të Free Software Foundation janë të mbuluar nga Liçenca Publike Gjenerale Minore. Kushdo mund t'a përdorë këtë Liçencë për programet e tij. Kur flitet për software të lirë (free software), nënkuptohet liria, jo çmimi. Liçencat tona (GPL dhe LGPL) janë projektuar për tu siguruar që çdokush të jetë i lirë të shpërndajë kopje të software të lirë (dhe po të dëshirojë, të kërkojë të paguhet për këtë), që secili të ketë kodin burues apo të ketë mundësinë t'a marrë po të dëshirojë, që kushdo të mund të modifikojë programin apo të përdorë pjesë të tij në programe të rinj të lirë dhe që kushdo ta dijë që është i lirë të bëjë këto gjëra. Për të mbrojtur të drejtat e përdoruesit, kemi nevojë të krijojmë disa kufizime që i ndalojnë gjithkujt të mohojë këto të drejta apo të kërkojë të heqim dorë nga këto të drejta. Këto kufizime transformohen në një lloj përgjegjësie për kë shpërndan kopje të software dhe për kë e modifikon. Për shembull, kush shpërndan kopje të një programi të mbuluar nga GPL, si falas ashtu dhe në shkëmbim të një kompensimi, duhet t'u përcjellë marrësve të gjitha të drejtat që ka trashëguar. Duhet të kujdeset gjithashtu që marrësit të kenë apo të kenë mundësi të marrin kodin burues. Dhe duhet t'ju tregojë atyre këto kushte të liçencës, në menyrë që ata të njohin të drejtat e tyre. Mbrojmë të drejtat e përdoruesit në dy menyra:
(1) duke mbrojtur software me një copyright, dhe
(2) duke afruar një liçencë që jep lejen legale të kopjosh, shpërndash dhe të modifikosh Programin.
Gjithashtu, për të mbrojtur çdo autor dhe vetë ne, duhet të sigurohemi që secili të kuptojë që nuk ka garanci për programet e mbuluar nga GPL. Në se programi modifikohet nga dikush tjetër dhe rishpërndahet, duam që blerësit të dinë që ajo që marrin nuk është origjinali, në menyrë që çdo problem i krijuar nga të tjerët të mos reflektohet mbi reputacionin e autorëve origjinalë. Së fundi, çdo program i lirë është nën kërcënimin konstant të pantentave mbi programet. Duam të shmangim rrezikun që kush rishpërndan një program të lirë të marrë pronësinë e patentës, duke e kthyer në praktikë programin në pronë të tij. Për të paraprirë këtë mundësi, kemi sqaruar që çdo patentë duhet ti japë liçencën e përdorimit kujtdo, ose të mos ketë asnjë kufizim në liçencën e përdorimit. Në vijim termet dhe kushtet precizë për kopjen, shpërndarjen dhe modifikimin.

LIÇENCA PUBLIKE GJENERALE GNU
 TERME DHE KUSHTE PËR KOPJEN, SHPËRNDARJEN DHE MODIFIKIMIN

   0. Kjo Liçencë aplikohet mbi çdo program apo vepër tjetër që përmban një shënim nga ana e mbajtësit të copyright ku thuhet që kjo vepër       mund të shpërndahet në termet e kësaj Liçence Publike Gjenerale. Termi "Program" në vazhdim ka si riferiment çdo program apo vepër të përcaktuar kështu, dhe shprehja "vepër e bazuar në Programin" tregon si Programin ashtu dhe çdo vepër të konsideruar "derivat" në bazë të ligjit mbi copyright; me fjalë të tjera, një vepër që përmban Programin apo një pjesë të tij, si krejtësisht ashtu dhe të modifikuar apo përkthyer në një gjuhë tjetër. Që këtej e tutje, përkthimi konsiderohet në çdo rast një "modifikim". Tani do të rrjeshtohen të drejtat e kujt përfiton nga kjo liçencë. Aktivitete të ndryshme nga kopja, shpërndarja dhe modifikimi nuk mbulohen nga kjo Liçencë dhe ndodhen jashtë influencës së saj. Akti i zbatimit të Programit nuk limitohet, dhe l'output i programit mbulohet nga kjo Liçencë vetëm atëhere kur përmbajtja e tij përbën një vepër bazuar mbi Programin (pavarësisht nga fakti që është krijuar duke zbatuar Programin). Në bazë të natyrës së Programit output i tij mund të jetë apo jo i mbuluar nga kjo Liçencë.

   1. Është i ligjshëm kopjimi dhe shpërndarja e kopjeve të plota të kodit burues të Programit ashtu siç merret, me çdo mjet, me kusht që të riprodhohet në menyrë të qartë në çdo kopje një shënim i përshtatshëm i copyright dhe mungesës së garancisë; që të mbahen të pandryshuar të gjithë riferimet me këtë Liçencë dhe me mungesën e çdo garancie; që t'i jipet çdo marrësi tjetër të Programit një kopje të kësaj Liçence së bashku me Programin. Është i mundur kërkimi i një pagese për transferimin fizik të një kopje të Programit, është gjithashtu i mundur sipas vendimit personal kërkimi i një pagese në shkëmbim të një mbulese siguruese.

   2. Është i ligjshëm modifikimi i kopjes personale apo kopjeve të Programit, apo pjesë të tij, duke krijuar kështu një vepër të bazuar në Programin, dhe të kopjosh dhe shpërndash këto modifikime apo veprën e tillë sipas termeve të parafrazës 1, me kusht që të plotësohen të gjithë kushtet në vazhdim:
    3. Është i ligjshëm kopjimi dhe shpërndarja e Programit (apo të një vepre bazuar në të, sikurse shprehur në parafrazën 2 nën formën e kodit objekt apo të zbatueshme sipas termeve të parafrazave të mësipërme 1 e 2, me kusht që të aplikohet një nga konditat në vazhdim:


    4. Nuk është i ligjshëm kopjimi, modifikimi, subliçencimi, apo shpërndarja e Programit në mënyra të tjera të ndryshme nga ato qartësisht të parashikuara nga kjo Liçencë. Çdo përpjekje për të kopjuar, modifikuar, subliçencuar apo shpërndarë Programin nuk është e autorizuar, dhe sjell përfundimin automatik të të drejtave të garantuara nga kjo Liçencë. Nga ana tjetër çdo blerësi që ka marrë kopje, apo të drejta, të mbuluara nga kjo Liçencë nga persona që violojnë Liçencën ashtu siç tregohet këtu nuk do t'u bëhet e vlefshme Liçenca e tyre, me përjashtim të rastit kur sillen në konformitet me të.

    5. Blerësi nuk është i detyruar të pranojë këtë Liçencë, përderisa nuk e ka firmosur. Nga ana tjetër asnjë dokument tjetër garanton lejen për të modifikuar apo shpërndarë Programin apo punimet e derivuara nga ai. Këto veprime janë të ndaluara me ligj për kë nuk pranon këtë Liçencë; prandaj, po të ndryshohet apo shpërndahet Programi apo një vepër e bazuar mbi Programin, tregohet në kryerjen e këtyre veprimeve pranimi i kësaj Liçence dhe të gjithë termeve e kushteve të saj mbi kopjen, shpërndarjen dhe modifikimin e Programit apo të punimeve të bazuara në të.

    6. Cdo herë që Programi apo një vepër e bazuar në të shpërndahen, blerësi merr automatikisht një liçencë përdorimi nga ana e liçencatarit origjinal. Një liçencë e tillë rregullon kopjen, shpërndarjen dhe modifikimin e Programit sipas këtyre termeve dhe këtyre kushteve. Nuk është i ligjshëm shtërngimi i më shumë kufizimeve ndaj blerësit në ushtrimin e të drejtave të tij të garantuara këtu. Kush shpërndan programe të mbuluar nga kjo Liçencë nuk është i detyruar t'u imponojë respektimin e kësaj Liçence të tretëve.

    7. Në qoftë se, si rezultat i vendimit të një gjykate, apo të një akuze për violim të një patente apo për çdo arsye tjetër (jo vetëm për çështje patentimi), vendosen kushte që kundërshtojnë kushtet e kësaj liçence, që këto kushte të jenë detyruar nga gjykata, nga marrëveshje midis palëve apo tjetër, këto kushte nuk i heqin askujt përgjegjësinë ndaj respektimit të kësaj Liçenza. Në qoftë se nuk është e mundur shpërndarja e një produkti në një menyrë që të kënaqë njëkohësisht detyrimet e dhëna nga kjo Liçencë dhe detyrimet e tjera përkatëse, produkti nuk mund të shpërndahet aspak. Për shembull, në qoftë se një patentë nuk do t'i lejonte të gjithë ata që marrin t'a rishpërndajnë Programin pa kërkuar patjetër pagesën e të drejtave, atëhere e vetmja menyrë për të plotësuar njëkohësisht patentën dhe këtë Liçencë është mos shpërndarja e Programit. Në qoftë se një çfarëdo pjesë e kësaj parafraze konsiderohet e pavlefshme apo e paaplikueshme në një rrethanë të caktuar, duhet sidoqoftë të aplikohet idea e shprehur në këtë parafrazë; në çdo rrethanë tjetër përkundrazi kjo parafrazë duhet aplikuar në tërësinë e saj. Nuk është në qëllimin e kësaj parafraze shtyrja e përdoruesve në shkeljen e asnjë patente dhe as ndonjë tjetër kërkesë mbi të drejtat e pronësisë, dhe as të kundërshtojë vlefshmërinë e asnjërës prej këtyre kërkesave; i vetmi qëllim i kësaj parafraze është mbrojtja e integralitetit të sistemit të shpërndarjes së programeve të lirë, që realizohet me anë të përdorimit të liçencave publike. Shumë persona kanë kontribuar pa u kursyer në gamën e gjërë të programeve të shpërndarë me anë të këtij sistemi, duke u bazuar në aplikimin besnik të këtij sistemi. Autori/dhuruesi mund të vendosë sipas dëshirës në se preferon t'a shpërndajë software duke u mbështetur në sisteme të tjerë, dhe blerësi nuk mund të detyrojë zgjedhjen e sistemit të shpërndarjes. Kjo parafrazë shërben për t'a bërë sa më të qartë atë që besojmë është rezultat i pjesës tjetër të kësaj Liçence.

    8. Në qoftë se në disa shtete shpërndarja apo përdorimi i Programit janë të kufizuar nga patenta apo përdorimi i interfaqeve të mbuluara nga copyright, mbajtësi i copyright origjinal që vendos Programin nën këtë Liçencë mund të shtojë limite gjeografike precizë në shpërndarjen, për të përjashtuar këto shtete nga shpërndarja vetë, në menyrë që Programi të mund të shpërndahet vetëm në shtetet e pa përjashtuar nga ky rregull. Në këtë rast kufizimet gjeografikë përfshihen në këtë Liçencë dhe janë pjesë e saj me të gjitha efektet.

    9. Sipas nevojës Free Software Foundation mund të publikojë revizione apo versione të rinj të kësaj Liçence Publike Gjenerale. Versionet e rinj do të jenë të ngjashëm me këtë si shpirt, por mund të devijojnë në hollësi me qëllim që të mbulojnë probleme të rinj dhe situata të reja. Çdo versioni i jepet një numër identifikues. Në qoftë se Programi deklaron që është i mbuluar nga një version i caktuar i kësaj Liçence dhe "nga çdo version i ardhshëm", blersi mund të zgjedhë në se dëshiron të ndjekë kushtet e versionit të caktuar apo të një versioni më të ri. Kur Programi nuk specifikon se çfarë versioni i kësaj Liçence duhet aplikuar, Blerësi mund të zgjedhë një version çfarëdo nga ata të publikuar nga Free Software Foundation.

    10. Në qoftë se dëshirohet përfshirja e disa pjesëve të Programit në programe të tjerë të lirë kushtet e shpërndarjes së së cilëve ndryshojnë nga këto, është e mundur t'i shkruash autorit të Programit për t'i kërkuar autorizimin. Për software copyright i të cilit mbahet nga Free Software Foundation, duhet të shkruani tek Free Software Foundation; nganjëherë bëjmë shkelje të rregullave të kësaj Liçence. Vendimi ynë do të udhëhiqet nga dy objektivë: të ruajmë lirinë e të gjithë produkteve të derivuar nga software ynë i lirë dhe të nxisim shpërndarjen dhe ripërdorimin e software në përgjithësi.

 NUK KA GARANCI

   11. ME QENË SE PROGRAMI JEPET NË PËRDORIM FALAS, NUK KA GARANCI PËR PROGRAMIN, NË LIMITET E LEJUARA NGA LIGJET NË FUQI. NË QOFTË SE NUK SPECIFIKOHET TJETËR LLOJ ME ANË TË SHKRIMIT, MBAJTËSI I COPYRIGHT DHE PALËT E TJERA E JAPIN PROGRAMIN "KËSHTU SIÇ ËSHTË", PA ASNJË LLOJ GARANCIE, AS TË SHPREHUR AS TË NËNKUPTUAR; KJO PËRFSHIN, PA U LIMITUAR NË KËTË, GARANCINË E NËNKUPTUAR TË SHITJES DHE PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. KREJTËSISHT RREZIKU NË LIDHJE ME KUALITETIN DHE REZULTATET E PROGRAMIT ËSHTË I BLERËSIT. NË QOFTË SE PROGRAMI DO TË REZULTOJË DIFEKTOZ, BLERËSI MERR PËRSIPËR SHPENZIMET E ÇDO MIRËMBAJTJEJE, RIPARIMI APO KORRIGJIMI TË NEVOITSHËM.

    12. AS MBAJTËSI I COPYRIGHT DHE AS PALËT E TJERA QË MUND TË MODIFIKOJNË APO SHPËRNDAJNË PROGRAMIN SIKURSE LEJOHET NË KËTË LICENCË JANË PËRGJEGJËS MBI DËMET PARA BLERËSIT, ME PËRJASHTIM KUR KJO KËRKOHET NGA LIGJET NË FUQI APO REZULTON NË NJË MARRVESHJE TË SHKRUAR. PËRFSHIHEN DËMET E PËGJITHSHËM, SPECIALË APO AKSIDENTALË, ASHTU SI DHE DËMET QË RRJEDHIN NGA PËRDORIMI APO PAMUNDËSIA E PËRDORIMIT TË PROGRAMIT; KJO PËRFSHIN, PA U LIMITUAR NË KËTË, HUMBJEN E TË DHËNAVE, KORRUPTIMIN E TË DHËNAVE, HUMBJET E PËSUARA NGA BLERËSI APO TË TJERË DHE PAMUNDËSI E PROGRAMIT NË BASHKPUNIMIN ME PROGRAME TË TJERË, EDHE PSE MBAJTËSI APO PALËT E TJERA JANË PARALAJMËRUAR MBI MUNDËSINË E KËTYRE DËMEVE.

FUNDI I TERMEVE DHE KUSHTEVE